• DC Unlock the Multiverse Chapter 4 is live! Visit our store to order.
België: Warner Bros. - Hro NFT Licentievoorwaarden
Deze NFT Licentievoorwaarden vormen een wettelijk bindende overeenkomst (de "Overeenkomst") tussen u en zowel Cartamundi Services NV (als licentiegever van het merk HRO en gerelateerde activa) en Warner Bros. Consumer Products Inc. (als licentiegever van DC Universe dat de superheld-figuren van het DC Universum en alle gerelateerde activa bevat). Cartamundi Services NV en Warner Bros. Consumer Products Inc. zijn elk "Licentiegever" voor hun respectieve Werken (zoals verder gedefinieerd) en worden gezamenlijk de "Licentiegevers" genoemd.
VOOR GESCHILLEN IN HET KADER VAN DEZE OVEREENKOMST WORDT EEN BEROEP GEDAAN OP ARBITRAGE OP INDIVIDUELE BASIS, EERDER DAN OP JURYRECHTSPRAAK OF EEN COLLECTIEVE RECHTSVORDERING. DOOR DE NFT TE KOPEN OF DE GEKOCHTE NFT (hieronder gedefinieerd) ANDERSZINS TE VERKRIJGEN OF OP ANDERE WIJZE AAN TE GEVEN DAT U DEZE OVEREENKOMST ACCEPTEERT, AANVAARDT U OM GEBONDEN TE ZIJN DOOR DEZE OVEREENKOMST EN VERKLAART EN VERZEKERT U OOK DAT U TEN MINSTE 18 JAAR OUD EN WETTELIJK BEKWAAM BENT OM DEZE OVEREENKOMST AAN TE GAAN. Indien u het niet eens bent met de voorwaarden van deze Overeenkomst of indien u niet ten minste 18 jaar oud en anderszins wettelijk bekwaam bent om deze Overeenkomst aan te gaan, mag u niet overgaan tot de NFT aankoop (of andere overdracht) of op andere wijze aangeven dat u deze Overeenkomst accepteert.
 • Definities
  . De onderstaande termen worden in deze Overeenkomst gebruikt met de volgende betekenis:
"NFT": elke blockchain-getraceerde, non-fungible token, zoals die volgens de ERC-721 standaard of vergelijkbare standaarden, die verbonden is met een of meerdere Werken.
"Eigendom" in de context van een NFT betekent dat de partij is geregistreerd als de rechtmatige eigenaar van de NFT op de betrokken blockchain of in een register dat wordt bijgehouden door Cartamundi Services NV, haar gelieerde onderneming of om het even welke van hun dienstverleners.
"Gekochte NFT": de door u van de verkoper gekochte (of op andere wijze aan u overgedragen) NFT, die vóór de verkoop of andere overdracht eigendom was van de verkoper en na de verkoop of andere overdracht uw eigendom is.
"IE van derden": elk octrooi, auteursrecht, handelsmerk, bedrijfsgeheim, publiciteitsrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht of eigendomsrecht van derden dat in gelijk welk land of rechtsgebied ter wereld wordt erkend.
"Werk": elk aan de Gekochte NFT verbonden aspect dat beschermd is of kan worden door een octrooi, auteursrecht, handelsmerk, bedrijfsgeheim, publiciteitsrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht of eigendomsrecht dat in gelijk welk land of rechtsgebied ter wereld wordt erkend, maar met uitsluiting van het fysieke voorwerp dat in voorkomend geval met de Gekochte NFT wordt overgedragen. Een Werk kan, bij wijze van voorbeeld, muziek, geluidsopnames, video's, illustraties, grafische voorstellingen, ontwerpen (waaronder 2D en 3D), foto's, namen, beeltenissen, handelsmerken, taglines en bedrijfsstijl bevatten. Een ander voorbeeld is de illustratie op een fysieke ruilkaart, die een "Werk" is bij een NFT die een fysieke ruilkaart omvat. Voor alle duidelijkheid: de Gekochte NFT kan meer dan één Werk bevatten. Nog louter als voorbeeld: de illustratie aan de voorzijde en achterzijde van een digitale NFT-kaart vormen elk een Werk.
 • Eigendom van Werken
  . U erkent en aanvaardt dat de Licentiegever van elk Werk (of, indien en voor zover van toepassing, diens licentiegever) het geheel van wettelijk recht, aanspraak en belang heeft in en op het Werk en alle intellectuele eigendomsrechten en andere eigendomsrechten op dat Werk die in gelijk welk land of rechtsgebied worden erkend. Behoudens de rechten die u uitdrukkelijk worden verleend in artikel 3 van deze Overeenkomst, behoudt de Licentiegever van elk Werk (en, indien en voor zover van toepassing, diens licentiegever) zich alle rechten en eigendom in en op het Werk voor.
 • Rechten
  .
 • Verlening van Licentie
  . Op voorwaarde dat u zich blijvend houdt aan deze Overeenkomst, verlenen beide Licentiegevers u een wereldwijde, niet-exclusieve, niet-overdraagbare (behoudens zoals uitdrukkelijk toegestaan in artikel 3(b)), royaltyvrije licentie om hun respectieve Werken te gebruiken, te kopiëren, weer te geven en uit te voeren, uitsluitend gedurende de periode dat u de Gekochte NFT in Eigendom hebt en exclusief voor volgende doeleinden: (a) om ze zelf, zonder commercieel opzet, te bekijken; (b) als deel van een marktplaats waar de koop en verkoop van uw Gekochte NFT mogelijk is, op voorwaarde dat de marktplaats de rechten van elke NFT eigenaar om de met de NFT's verbonden werken (met inbegrip van de Gekochte NFT) weer te geven, cryptografisch verifieert om te verzekeren dat alleen de effectief geregistreerde eigenaars de werken (met inbegrip van elk Werk) kunnen weergeven en de NFT's te koop kunnen aanbieden; of (c) als deel van een NFT museum of galerij-website of applicatie waarin uw Gekochte NFT kan worden opgenomen of bij betrokken worden, op voorwaarde dat de website of applicatie de rechten van elke NFT eigenaar om de met de NFT's (met inbegrip van de Gekochte NFT) verbonden werken weer te geven of uit te voeren cryptografisch verifieert om te verzekeren dat alleen de effectief geregistreerde eigenaar de werken (met inbegrip van elk Werk) kan weergeven, en op voorwaarde dat de werken niet meer zichtbaar zijn zodra de eigenaar van de NFT (met inbegrip van de Gekochte NFT) de website of applicatie verlaat. Zonder beperking van het voorgaande, hebt u geen licentie of rechten om commercieel gebruik te maken van enig Werk.
 • Toegelaten overdrachten
  . U kunt de Gekochte NFT enkel overdragen onder de volgende voorwaarden: (i) de overnemer aanvaardt alle voorwaarden van deze Overeenkomst, is ten minste 18 jaar oud en is anderszins wettelijk bekwaam om deze Overeenkomst aan te gaan; (ii) de Licentiegevers ontvangen tien procent (10%) van de door de overnemer betaalde brutobedragen voor de Gekochte NFT (ook bij elke volgende overdracht) en die betaling aan de Licentiegevers gebeurt onder dezelfde voorwaarden en op hetzelfde ogenblik als de betaling aan u, met dien verstande dat, indien die betaling aan de Licentiegevers niet plaatsvindt via de betrokken marktplaats, u aansprakelijk blijft jegens de Licentiegevers voor die bedragen (er kunnen aanvullende vergoedingen worden aangerekend door derden zoals Open Sea en immutableX); (iii) u hebt deze Overeenkomst of de Gebruiksvoorwaarden van de HRO Marktplaats App niet geschonden vóór of naar aanleiding van de overdracht; (iv) u, de overnemer en iedere andere persoon of entiteit die bij de overdracht betrokken is (inclusief elke voor de overdracht gebruikte NFT marktplaats) voldoet aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de wetgeving aangaande bestrijding van omkoping en witwaspraktijken, know-your-customer en verkoop aan op sanctielijsten geplaatste landen (onverminderd het voorgaande, zijn verkopen aan inwoners van Birma (Myanmar), Cuba, Iran, Noord-Korea, Soedan en Syrië, evenals van landen die het voorwerp zijn van een US-embargo of die zijn aangemerkt als landen die terrorisme ondersteunen, uitdrukkelijk verboden); (v) de Gekochte NFT wordt overgedragen als een gehele NFT en u splitst de eigendom van de Gekochte NFT niet op op de blockchain (zodat de NFT of een deel ervan in meer dan één digitale wallet tegelijk aanwezig is) of anderszins; en (vi) uw licentie voor de Gekochte NFT (met inbegrip van elk Werk) is niet ten einde gelopen vóór de overdracht. Elke overdracht of poging tot overdracht in strijd met dit artikel 3(b) is nietig en vormt een schending van deze Overeenkomst.
 • Beperkingen
  .
 • Gebruiksbeperkingen
  . U aanvaardt dat u geen van volgende zaken mag doen noch toestaan dat een derde dit doet of probeert te doen, zonder in elk geval de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van beide Licentiegevers te verkrijgen: (i) welke wijzigingen ook aanbrengen aan de Gekochte NFT of enig Werk; (ii) de Gekochte NFT of enig Werk gebruiken om reclame te maken voor een product of dienst of het te verhandelen of te verkopen; (iii) de Gekochte NFT of enig Werk gebruiken in verband met beelden, video's of andere vormen van media die een beeld verspreiden van haat, onverdraagzaamheid, geweld, wreedheid of wat dan ook dat redelijkerwijs als haatdragend kan worden beschouwd of anderszins inbreuk maakt op andermans rechten, drugs (zonder beperking, zowel voorgeschreven als niet voorgeschreven) of andere supplementen, dood, pornografie of andere "adult only" of seksueel expliciete activiteiten, massagesalons, prostitutie of dating- of escortactiviteiten, wapens of munitie, vernedering of discriminatie van personen op basis van ras, nationaliteit, geslacht, religie, handicap, etnische afkomst, seksuele geaardheid, genderidentiteit of leeftijd, medische aandoeningen of politieke campagnes of kwesties; (iv) de Gekochte NFT of enig Werk gebruiken in films, video's of andere vormen van media, tenzij exclusief voor uw eigen persoonlijk, niet-commercieel gebruik; (v) goederen die de gekochte NFT of enig Werk bevatten of daaruit bestaan, verkopen, verspreiden voor commercieel gewin (met inbegrip van, louter bij wijze van voorbeeld, het weggeven in de hoop op een mogelijk commercieel voordeel) of anderszins verhandelen; (vi) een handelsmerk (of verwarringwekkend gelijkend merk) of auteursrecht registreren of proberen te registreren (of een afgeleid werk creëren of registreren) of op andere wijze aanvullende rechten verwerven in enig intellectuele eigendom of andere eigendomsrechten die worden erkend in gelijk welk land of rechtsgebied ter wereld , in of op de Gekochte NFT of enig Werk; of (vii) enig Werk anderszins gebruiken voor uw commercieel voordeel of dat van welke derde ook.
 • Intellectuele eigendom van derden
  . Indien een Werk IE van derden bevat, begrijpt en erkent u dat: (i) u niet het recht hebt om die IE van derden op welke manier dan ook te gebruiken behalve zoals opgenomen in het Werk en onderworpen aan de voorwaarden van deze Overeenkomst; (ii) afhankelijk van de aard van de door de eigenaar van de IE van derden verleende licentie, kan vereist worden dat een Verkoper of Licentiegever aanvullende voorwaarden oplegt (die bijkomende beperkingen kunnen inhouden) voor uw gebruik van de Gekochte NFT en enig Werk; en (iii) voor zover de Verkoper of een Licentiegever u per e-mail of ander schrijven op de hoogte brengt van dergelijke bijkomende beperkingen, u zich aan al die beperkingen moet houden vanaf de datum van de kennisgeving en zult worden geacht een inbreuk te maken op deze Overeenkomst als u dit niet doet.
 • Beëindiging van de Licentie
  . De rechten die u krachtens deze Overeenkomst in licentie worden gegeven, zullen automatisch ten einde lopen waarbij alle rechten teruggaan naar de Licentiegevers (of, in voorkomend geval, elk van de licentiegevers) zonder dat een kennisgeving wordt vereist, wanneer: (i) u uw Gekochte NFT op welk ogenblik ook verkoopt, verhandelt, schenkt, weggeeft, overdraagt of er anderszins over beschikt; (ii) u welke bepaling ook van deze Overeenkomst schendt; (iii) u handelt in strijd met de toepasselijke wet- of regelgeving, waaronder de wetgeving aangaande bestrijding van omkoping en witwaspraktijken, know-your-customer en verkoop aan op sanctielijsten geplaatste landen; of (iv) u zich schuldig maakt aan enige onwettige handelspraktijken in verband met de Gekochte NFT of enig Werk.
 • BEPERKTE GARANTIE; AFWIJZING VAN GARANTIES; AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING.
  ELKE LICENTIEGEVER GARANDEERT U MET BETREKKING TOT ZIJN WERKEN DAT HIJ HET RECHT HEEFT OM DE HIERIN AAN U VERLEENDE BEPERKTE LICENTIES TE VERLENEN. MET UITZONDERING VAN DE UITDRUKKELIJKE GARANTIE IN DIT ARTIKEL 6, WORDT DE GEKOCHTE NFT GELEVERD "ZOALS HIJ IS" EN "ZOALS BESCHIKBAAR" ZONDER ENIGE, EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR HET TOEPASSELIJK RECHT, WIJST ELKE LICENTIEGEVER ALLE ANDERE, EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES AF, WAARONDER ZONDER BEPERKING DE IMPLICIETE GARANTIES VAN NIET-INBREUK, VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR HET TOEPASSELIJK RECHT, KUNNEN DE LICENTIEGEVERS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIG PERSOONLIJK LETSEL, MATERIËLE SCHADE, WINSTDERVING, KOSTEN VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN, GEGEVENSVERLIES, VERLIES VAN GOODWILL, WERKONDERBREKING, COMPUTER-, APPARAAT- OF TECHNOLOGISCHE STORINGEN OF DEFECTEN, OF VERGOEDING VOOR ENIGE VORM VAN DIRECTE OF INDIRECTE SCHADE, BIJZONDERE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE, BIJ WIJZE VAN VOORBEELD OF STRAF OPGELEGDE SCHADEVERGOEDING, HETZIJ VOOR CONTRACTBREUK, ONRECHTMATIG GEDRAG, NALATIGHEID OF ANDERE REDEN, ONGEACHT DE AANGEVOERDE GROND VOOR DE AANSPRAKELIJKHEID EN ZELFS AL FAALT EEN MIDDEL IN ZIJN ESSENTIËLE DOEL, EN ZELFS AL WERDEN ZE VERWITTIGD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJK VERLIES OF SCHADE. IN ELK GEVAL EN VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR HET TOEPASSELIJK RECHT, BEDRAAGT DE TOTALE GECUMULEERDE AANSPRAKELIJKHEID VAN ELKE LICENTIEGEVER TEN HOOGSTE VIJFENTWINTIG US DOLLAR (US $25,00). INDIEN ALLE OF EEN DEEL VAN DE BOVENSTAANDE DISCLAIMERS OF AANSPRAKELIJKHEIDS-BEPERKINGEN KRACHTENS HET TOEPASSELIJK RECHT NIET OP U VAN TOEPASSING KUNNEN ZIJN, ZULLEN ZE VAN TOEPASSING ZIJN IN DE RUIMSTE DOOR HET TOEPASSELIJKE RECHT TOEGESTANE MATE.
 • Ontheffing en vergoeding.
  • U aanvaardt om elke Licentiegever en hun respectieve gelieerde ondernemingen, licentiegevers en leveranciers, en elk van hun respectieve opvolgers en rechtverkrijgenden, vrij te stellen en voor altijd te ontheffen (voor zover toegestaan door het toepasselijk recht) van alle claims, vorderingen, rechtszaken, aansprakelijkheden, schadevergoedingen, kosten en uitgaven (inclusief, zonder beperking, die voor lichamelijk letsel en emotionele schade) die voortvloeien uit of verband houden met de Gekochte NFT, de bijbehorende Werken of uw gebruik daarvan. INDIEN U EEN INWONER BENT VAN CALIFORNIË, DOET U HIERBIJ AFSTAND VAN ARTIKEL 1542 VAN DE CALIFORNIA CIVIL CODE IN VERBAND MET HET VOORGAANDE, DAT LUIDT ALS VOLGT: "EEN ALGEMENE ONTHEFFING SLAAT NIET OP VORDERINGEN WAARVAN DE SCHULDEISER NIET OP DE HOOGTE IS NOCH EEN VERMOEDEN HEEFT DAT ZE BESTAAN IN ZIJN OF HAAR VOORDEEL OP HET OGENBLIK VAN UITVOERING VAN DE ONTHEFFING, DIE, INDIEN HEM/HAAR BEKEND, ZIJN/HAAR SCHIKKING MET DE SCHULDENAAR AANZIENLIJK ZOU HEBBEN BEÏNVLOED."
  • Verder stemt u ermee in om elke Licentiegever en hun respectieve gelieerde ondernemingen, licentiegevers en leveranciers, en elk van hun respectieve functionarissen, bestuurders, werknemers, contractanten, agenten, licentiegevers, leveranciers, opvolgers en rechtverkrijgenden te vergoeden en te vrijwaren voor alle vorderingen van derden (inclusief alle daarmee verbonden aansprakelijkheden, schadevergoedingen, verliezen, kosten en uitgaven) die voortvloeien uit of verband houden met: (i) de Gekochte NFT, de bijbehorende Werken of uw gebruik daarvan; (ii) schending door u van deze Overeenkomst of de toepasselijke wetgeving; of (iii) schending door u van welke rechten ook van derden.
 • Geschillenregeling en Bindende arbitrage.
  • U AANVAARDT OM AFSTAND TE DOEN VAN ALLE RECHTEN OM GESCHILLEN TE BESLECHTEN VOOR EEN RECHTBANK OF JURY, OF OM DEEL TE NEMEN AAN EEN REPRESENTATIEVE OF COLLECTIEVE RECHTSVORDERING. OOK ANDERE RECHTEN DIE U ZOU HEBBEN VOOR EEN RECHTBANK, KUNNEN BIJ ARBITRAGE ONBESCHIKBAAR OF BEPERKT ZIJN. ELKE CLAIM, GESCHIL OF ONENIGHEID (OP GROND VAN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, DIE REEDS BESTOND OF NU OF IN TOEKOMST ONTSTAAT, INCLUSIEF STATUTAIRE, CONSUMENTENBESCHERMINGS-, GEMEENRECHTELIJKE VORDERINGEN OF VORDERINGEN WEGENS ONRECHTMATIGE DAAD OF OM EEN VERBOD OF BILLIJKE REGELING TE VERKRIJGEN) TUSSEN U EN EEN VAN DE LICENTIEGEVERS DIE VOORTVLOEIT UIT OF OP WELKE WIJZE OOK VERBAND HOUDT MET DE GEKOCHTE NFT, ZAL EXCLUSIEF EN DEFINITIEF WORDEN GEREGELD DOOR BINDENDE ARBITRAGE.
  • De arbitrage wordt uitgevoerd door de American Arbitration Association ("
   AAA
   ") overeenkomstig de op het ogenblik geldende Regels voor consumentenarbitrage (de "
   AAA-regels"
   ), behalve zoals gewijzigd in dit artikel 8. (De AAA-regels zijn verkrijgbaar op adr.org of telefonisch bij de AAA op het nummer +1-800-778-7879.) De interpretatie en handhaving van dit artikel 8 zijn onderworpen aan de Amerikaanse federale arbitragewet. Bij een geschil met een geclaimde waarde van ten hoogste US $250.000, wordt de arbitrage behandeld en beslecht door één enkele neutrale arbiter die een gepensioneerde rechter of advocaat is met minstens 15 jaar praktijkervaring aan de balie in de materie van het geschil. Bij een geschil met een geclaimde waarde boven $250.000, of indien een Licentiegever die partij is bij het geschil naar eigen goeddunken beslist om de arbitragekosten boven wat een procedure voor een enkele neutrale arbiter zou kosten te dragen, wordt de arbitrage behandeld en beslecht door een panel van drie arbiters. Indien 3 partijen bij het geschil betrokken zijn, kiest elke partij een lid van het panel. Indien er 2 partijen zijn bij het geschil, dan kiest elke partij een lid en wordt het derde lid (dat het panel zal voorzitten) gekozen door de twee door de partijen aangestelde leden of door de AAA. De arbiter of het panel heeft exclusieve bevoegdheid om zich uit te spreken over elk geschil over de vatbaarheid voor arbitrage of uitvoerbaarheid van dit arbitragebeding, inclusief elke betwisting over de redelijkheid ervan of elke andere claim dat het arbitragebeding of de Overeenkomst nietig, vernietigbaar of anderszins ongeldig zou zijn. De arbiter of het panel is bevoegd om elke vorm van herstel toe te kennen die naar recht of billijkheid beschikbaar zou zijn voor de rechtbank. Elke uitspraak van de arbiter of het panel is definitief en bindend voor elk van de partijen en kan worden ingeroepen als uitspraak voor iedere bevoegde rechtbank.
  • U gaat akkoord met arbitrage op individuele basis. In geen enkel geschil HEBT U HET RECHT OM U TE VOEGEN OF AAN TE SLUITEN BIJ RECHTS- OF ARBITRALE VORDERINGEN VAN OF TEGEN ANDERE PERSONEN OF ENTITEITEN OF OM ANDERSZINS DEEL TE NEMEN AAN ENIGE VORDERING ALS GROEPS-VERTEGENWOORDIGER, GROEPSLID OF IN EEN ALGEMENE HOEDANIGHEID VAN PARTICULIERE GEVOLMACHTIGDE. Het scheidsgerecht mag geen vorderingen van meer dan één persoon of entiteit samenvoegen en mag niet anderszins enige vorm van representatieve of collectieve procedure voorzitten. Het scheidsgerecht is niet bevoegd om de afdwingbaarheid van deze afstand van groepsarbitrage te beoordelen en een betwisting van het beding van afstand van groepsarbitrage kan enkel worden voorgelegd aan een bevoegde rechtbank. Indien een bepaling van deze arbitrageovereenkomst onuitvoerbaar wordt bevonden, zal de onuitvoerbare bepaling worden geschrapt en blijven de overige arbitragebepalingen van kracht.
  • De voorgaande bepalingen van artikel 8 zijn niet van toepassing op een rechtsvordering die de Licentiegever instelt om een rechterlijk bevel of ander billijk herstel te verkrijgen voor een verlies, kosten of schade (of potentieel verlies, kosten of schade) in verband met zijn intellectuele eigendomsrechten, zijn producten of zijn diensten. U aanvaardt dat dergelijke vorderingen kunnen worden gebracht voor de staats- of federale rechtbanken in New York, New York en doet afstand van elk bezwaar tegen de rechtsbevoegdheid of locatie van die rechtbanken.
  • ELKE VORDERING NAAR AANLEIDING VAN OF IN VERBAND MET DEZE OVEREENKOMST MOET WORDEN INGESTELD BINNEN ÉÉN (1) JAAR NADAT DE VORDERING IS ONTSTAAN; NA DIE TERMIJN IS ER GEEN VORDERING MEER MOGELIJK.
 • Diversen
  . Deze Overeenkomst is de enige en volledige overeenkomst met betrekking tot het voorwerp ervan. Deze Overeenkomst kan alleen worden gewijzigd in een expliciet schriftelijk document, ondertekend door ten minste twee gemachtigde vertegenwoordigers van elke Licentiegever. Bij strijdigheid tussen deze Overeenkomst, de Gebruiksvoorwaarden van de HRO Marktplaats App en de voorwaarden van welke andere marktplaats ook die wordt gebruikt in verband met een overdracht van de Gekochte NFT, geldt de volgende volgorde van voorrang: (1) de voorwaarden van deze Overeenkomst; (2) de Gebruiksvoorwaarden van de HRO Marktplaats App; (3) de voorwaarden van enige andere marktplaats die wordt gebruikt in verband met de overdracht van de Gekochte NFT. Ook als u een vertaling van deze Overeenkomst wordt bezorgd, blijft de originele Engelse versie dienen als basis voor het beslechten van problemen of geschillen in het kader van deze Overeenkomst. Indien een bepaling van deze Overeenkomst ongeldig, onwettig of onafdwingbaar is in een bepaald rechtsgebied, heeft die ongeldigheid, onwettigheid of onafdwingbaarheid geen invloed op enige andere bepaling van deze Overeenkomst noch maakt ze die bepaling ongeldig of onafdwingbaar in enig andere rechtsgebied. Deze Overeenkomst en alle aangelegenheden in verband daarmee worden beheerst door, geïnterpreteerd en uitgevoerd volgens de wetgeving van de Verenigde Staten van Amerika en de Staat New York, zoals die wordt toegepast op overeenkomsten die volledig binnen de Staat New York worden aangegaan en uitgevoerd en zonder inachtneming van de collisieregels, behalve voor zover die wetgeving in strijd is met of wordt ontkracht door federale wetgeving.