Chapter 4 is live! Visit our store to order.

België: Gebruiksvoorwaarden van de HRO Marktplaats en HRO App

Versie september 2023

LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG ALVORENS DE HRO APP (IN HETZIJ DESKTOP- OF MOBIELE VERSIE) TE DOWNLOADEN OF TE GEBRUIKEN EN/OF DE HRO MARKTPLAATS TE BEZOEKEN. ZE BETREFFEN IMMERS UW WETTELIJKE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN, WAARONDER ZONDER BEPERKING, AFSTAND VAN RECHTEN, AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING EN DE AAN ONS VERSCHULDIGDE VERGOEDING. DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN VERPLICHTEN U OOK TOT ARBITRAGE OP INDIVIDUELE BASIS VOOR GESCHILLENREGELING, EERDER DAN EEN BEHANDELING VOOR DE RECHTBANK OF JURY OF EEN COLLECTIEVE RECHTSVORDERING, EN BEPERKEN DE VOOR U BESCHIKBARE RECHTSMIDDELEN BIJ EEN GESCHIL.

Aanvaarding van de Gebruiksvoorwaarden van de HRO Marktplaats en HRO App

Deze Gebruiksvoorwaarden worden aangegaan tussen u en de United States Playing Card Company (aangeduid als “USPC“, “wij” of “ons“). De volgende voorwaarden, samen met alle documenten die er uitdrukkelijk deel van uitmaken door verwijzing (gezamenlijk de “Gebruiksvoorwaarden” of de “Overeenkomst” genoemd), regelen uw toegang tot en gebruik van de HRO App (de “HRO App“) en het marktplaats- en transactie-ecosysteem binnen de HRO App (de “Marktplaats“), met inbegrip van alle inhoud, functies en diensten die op of via de HRO App worden aangeboden, ongeacht of die toegang en dat gebruik gebeuren via de webapplicatie (https://app.hro.gg/) of door de mobiele versie te downloaden.

Door de HRO App te gebruiken en de Marktplaats te bezoeken, aanvaardt u en stemt u ermee in om gebonden te zijn door deze Gebruiksvoorwaarden en ons Privacybeleid (beschikbaar op https://hro.gg/privacy-policy en hierin opgenomen door verwijzing). Als u niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden of met het Privacybeleid, gebruik of bezoek de HRO App of Marktplaats dan niet.

De HRO App en Marktplaats worden aangeboden en ter beschikking gesteld aan gebruikers die de leeftijd van 18 jaar of, indien hoger, de meerderjarigheidsleeftijd in het rechtsgebied van hun woonplaats hebben bereikt. Door de HRO App te gebruiken en toegang te nemen tot de Marktplaats, verklaart en verzekert u dat (i) u ten minste 18 jaar oud bent (of de meerderjarigheidsleeftijd in het rechtsgebied van uw woonplaats); (ii) u anderszins wettelijk bekwaam bent om deze Overeenkomst aan te gaan; (iii) u niet onderworpen bent aan sancties of opgenomen op een lijst van aan verbodsbepalingen of beperkingen onderworpen partijen, zoals maar niet beperkt tot lijsten van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, van de Amerikaanse overheid (waaronder maar niet beperkt tot de Specially Designated Nationals List of Foreign Sanctions Evaders List van het Amerikaanse ministerie van Financiën of de Entity List van het ministerie van Handel), van de Europese Unie of de EU-lidstaten of andere bevoegde overheidsinstanties; en (iv) u zich niet bevindt in een land of rechtsgebied (a) dat onderworpen is aan een handelsembargo of andere sancties van de Verenigde Staten of (b) waar de eigendom van non-fungible tokens verboden is. Als wij uw IP-adres of woonadres identificeren als behorend bij een land waar een dergelijk verbod of beperkingen gelden of als wij redenen hebben om aan te nemen dat u op een overheidslijst staat van aan een verbod of beperkingen onderworpen partijen, zal het u verboden worden de HRO App te gebruiken of de Marktplaats te bezoeken.

Als u jonger bent dan 18 jaar (of dan de meerderjarigheidsleeftijd in het rechtsgebied van uw woonplaats) of anderszins niet wettelijk bekaam bent om deze Overeenkomst aan te gaan, mag u de HRO App niet gebruiken en de Marktplaats niet bezoeken, zelfs niet met de toestemming van uw ouders of voogd. Wij verzamelen niet bewust informatie van kinderen onder de 18 jaar noch richten wij onze inhoud specifiek op kinderen onder de 18 jaar. Als wij vernemen of redenen hebben om te vermoeden dat u een gebruiker van minder dan 18 jaar bent, zullen wij ons helaas verplicht zien uw HRO Account (verder gedefinieerd) af te sluiten. Er kunnen in andere landen andere leeftijdsgrenzen gelden en als u jonger bent dan de minimumleeftijd om in te stemmen met de gegevensverzameling in uw land, dan mag u de HRO App of Marktplaats niet gebruiken.

Wijzigingen van de Gebruiksvoorwaarden

Wij kunnen deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd naar eigen goeddunken herzien en bijwerken. Als wij belangrijke wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden aanbrengen, zullen wij proberen u daarvan in kennis te stellen, bijvoorbeeld via een e-mail of een melding in de HRO App (bv. in-app notificatie). Tenzij wij anders aangeven, zijn de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden dan op u van toepassing als u na die kennisgeving de HRO App blijft gebruiken of de Marktplaats blijft bezoeken. Als u het niet eens bent met een wijziging van deze Gebruiksvoorwaarden, is uw enige optie de HRO App en Marktplaats niet langer te gebruiken.

Interpretatie en enkele definities

In deze Gebruiksvoorwaarden worden de volgende woorden gebruikt met de hierna bepaalde betekenis:

 • De woorden “met inbegrip van”, “inclusief,” “waaronder” zijn niet beperkend en worden geacht te worden gevolgd door de woorden “zonder beperking”; het woord “of” is niet exclusief; woorden die verwijzen naar het enkelvoud hebben een vergelijkbare betekenis wanneer gebruikt in het meervoud en omgekeerd; en woorden die verwijzen naar een geslacht, omvatten alle geslachten.
 • Inhoud“: verwijst gezamenlijk naar alle door USPC of door onze Leveranciers (verder gedefinieerd) op of via de HRO App of Marktplaats beschikbaar gestelde inhoud, informatie en materiaal waaronder tekst, foto’s, afbeeldingen, grafisch materiaal, ontwerpen, illustraties, emoji’s, avatars, (al dan niet geanimeerde) figuren, animaties, muziek, audio, video, games, en softwareapplicaties, ongeacht of ze gedownload kunnen worden of niet, evenals alle opmaak-, ontwerp- en look-and-feelelementen van de HRO App of Marktplaats. Voor alle duidelijkheid, alle NFT Media en Virtuele goederen (verder gedefinieerd) worden als deel van de Inhoud beschouwd. De Inhoud omvat echter geen Gebruikersmateriaal (verder gedefinieerd).
 • NFT” betekent elk non-fungibel, enig, uniek cryptografisch activum dat niet kan worden gekopieerd, vervangen of opgesplitst; dat wordt gecreëerd, opgeslagen en verzonden in een blockchainnetwerk, waarvan de eigendoms- en transactiegeschiedenis wordt vastgelegd en gecontroleerd op de blockchain (soort digitaal grootboek) van dat netwerk; en dat het recht geeft om een welbepaald online digitaal mediabestand weer te geven en te bekijken.
 • HRO NFT“: een door USPC of door zijn Leveranciers uitgegeven NFT. Voor alle duidelijkheid, alle HRO NFT’s zijn Virtuele goederen (verder gedefinieerd).
 • NFT Media”: elk digitaal mediabestand dat aan en/of met een HRO NFT is gekoppeld en/of verbonden. NFT Media kunnen bij wijze van voorbeeld, illustraties, ontwerpen (onder meer 2D en 3D), grafische afbeeldingen, muziek, foto’s, geluidsopnames of video’s omvatten.
 • Leveranciers” verwijst naar alle volgende partijen: (i) derden die hun intellectuele eigendomsrechten of andere beschermde rechten aan USPC in licentie hebben gegeven voor gebruik in verband met de HRO App; (ii) onze zakenpartners; (iii) derden die software, gegevens of andere IT-producten, diensten of ondersteuning leveren aan USPC in verband met de werking van de HRO App of Marktplaats; en (iv) derden die betalingsdiensten leveren in verband met de werking van de HRO App of Marktplaats. Voor alle duidelijkheid, onze Leveranciers omvatten Warner Bros. Consumer Products Inc. (“Warner Bros”), Kolex, Inc. (“Kolex”), en Circle Internet Financial, LLC (“Circle”).
 • Gebruikersmateriaal“: inhoud, informatie of materiaal die/dat u of andere gebruikers aanmaken en beschikbaar stellen aan anderen op of via de HRO App of Marktplaats, zij het met uitsluiting van: (i) inhoud, informatie of materiaal dat toebehoort aan USPC of aan onze Leveranciers; en (ii) persoonsgegevens die u ons verstrekt (die vallen onder ons Privacybeleid).
 • Virtuele goederen“: digitale virtuele goederen die door USPC of door onze Leveranciers op of via de HRO App of Marktplaats beschikbaar worden gesteld voor aankoop of als beloningen, prijzen of promotieartikelen. De Virtuele goederen omvatten HRO NFT’s en kunnen beloningspunten, tokens, avatars en accessoires omvatten.
 • Wallet“: een digitale portemonnee die wordt verstrekt en onderhouden door een derde walletbeheerder (bv. Metamask), waarmee de houder of de geautoriseerde gebruiker van de Wallet cryptomunten en andere op blockchain gebaseerde activa zoals NFT’s kan verzenden, ontvangen en opslaan.

Aanvullende voorwaarden

Voor zover USPC en/of onze Leveranciers aanvullende voorwaarden, regels of beleid vaststellen en publiceren voor de HRO App, de Marktplaats, om het even welke via de HRO App aangeboden diensten (de “Diensten“) of Inhoud (met inbegrip van NFT Media en Virtuele goederen), aanvaardt u om gebonden te zijn door die aanvullende voorwaarden, regels en beleid, zoals van toepassing op uw gebruik van de HRO App, Marktplaats, Diensten of Inhoud, in aanvulling op deze Gebruiksvoorwaarden.

 • HRO NFT’s: elke HRO NFT is onderworpen, naast deze Gebruiksvoorwaarden, aan afzonderlijke NFT Licentievoorwaarden. De NFT Licentievoorwaarden die van toepassing zijn op een bepaalde HRO NFT kunnen verschillen van de NFT Licentievoorwaarden die gelden voor andere HRO NFT’s, bijvoorbeeld wanneer de HRO NFT’s aan een licentie onderworpen Inhoud van verschillende Leveranciers bevatten. De HRO NFT Licentievoorwaarden van Warner Bros. zijn beschikbaar op https://hro.gg/consumer-nft-license. Bij tegenstrijdigheid tussen welke bepalingen ook van deze Gebruiksvoorwaarden, de gebruiksvoorwaarden van een Leverancier of de NFT licentievoorwaarden voor een bepaalde HRO NFT, geldt – enkel voor wat die tegenstrijdigheid betreft – de onderstaande volgorde van voorrang: (i) de HRO NFT Licentievoorwaarden; (ii) de onderhavige Gebruiksvoorwaarden; en (iii) de gebruiksvoorwaarden van een Leverancier.
 • Andere virtuele goederen: USPC en/of onze Leveranciers kunnen van tijd tot tijd aanvullende voorwaarden, regels of beleid vaststellen voor bepaalde Virtuele goederen. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze Gebruiksvoorwaarden en eventuele aanvullende voorwaarden, regels of beleid die van toepassing zijn op welbepaalde Virtuele goederen, zijn die aanvullende voorwaarden, regels of beleid slechts van toepassing voor zover ze het conflict betreffen en enkel ten aanzien van de betrokken Virtuele goederen.
 • Promoties: USPC en/of onze Leveranciers kunnen van tijd tot tijd sweepstakes, prijsvragen, weggeefacties en andere promoties (gezamenlijk de “Promoties” genoemd) organiseren op of via de HRO App. Deelname aan dergelijke Promoties is onderworpen aan specifieke officiële regels (zoals voorgeschreven door USPC en/of onze Leveranciers) in aanvulling op de onderhavige Gebruiksvoorwaarden.
 • Transactiediensten: Zoals hieronder nader beschreven, moet u om deel te nemen aan de Marktplaats, beschikken over hetzij een Circle Digital-rekening, hetzij een Circle Digital Plus- rekening (beide “Circle-rekening genoemd”). Indien Circle u goedkeurt voor een Circle Digital-rekening, moet u zich akkoord verklaren met de overeenkomst voor een digitale dollarrekening van Circle die u vindt op https://www.circle.com/en/legal/digital-dollar-account-terms-and-conditions, overeenkomst die vatbaar is voor wijzigingen naar goeddunken van Circle. Zoals hieronder nader beschreven, is voor bepaalde activiteiten op de Marktplaats een Circle Digital Plus-rekening vereist. Indien Circle u goedkeurt voor een Circle Digital Plus-rekening, moet u bijkomend instemmen met de gebruikersovereenkomst van Circle die u vindt op https://www.circle.com/en/legal/usdc-terms, die vatbaar is voor wijzigingen naar goeddunken van Circle. Uw Circle-rekening en alle andere interacties of communicaties met Circle zijn onderworpen aan het privacybeleid van Circle, te vinden op https://www.circle.com/en/legal/privacy-policy, dat vatbaar is voor wijzigingen naar goeddunken van Circle.

Accountregistratie

Door een account voor de HRO App (“HRO Account“) aan te maken en te registreren, verklaart en verzekert u dat alle HRO Accountgegevens die u verstrekt uw eigen gegevens zijn en dat ze waarheidsgetrouw en accuraat zijn. U begrijpt en aanvaardt dat wij uw HRO Account onmiddellijk kunnen schorsen of beëindigen als wij enige reden hebben om aan te nemen dat u een verkeerde voorstelling van zaken hebt gegeven of ons valse accountgegevens hebt verstrekt. Het is uw verantwoordelijkheid om uw HRO Account en de overeenkomstige gegevens nauwkeurig en up to date te houden. Als houder van een HRO Account bent u verantwoordelijk voor de bescherming van de inloggegevens tot uw account (inclusief gebruikersnaam, wachtwoord en/of multifactor-authenticatie) en moet u ons onmiddellijk op de hoogte stellen bij verlies, diefstal van uw HRO Accountgegevens of ongeoorloofd gebruik ervan door derden. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten vanaf uw HRO Account, ook voor die van iedere andere gebruiker aan wie u toegang geeft tot uw HRO Account. Het is u verboden (i) uw HRO Account te verkopen, over te dragen of toe te kennen aan een ander persoon; of (ii) uw HRO Account of om het welke gebruikersnaam en toegangsgegevens tot uw Account te gebruiken om u als een ander persoon voor te doen of aanstootgevende inhoud te verspreiden. Elke vorm van wangedrag door u of een andere gebruiker aan wie u toegang geeft tot uw HRO Account kan, naar ons eigen goeddunken, leiden tot onmiddellijke schorsing of beëindiging van uw HRO Account.

Toestemming voor elektronische communicatie

Door een HRO Account aan te maken en te registreren, stemt u ermee in om elektronische berichten van ons te ontvangen die verband houden met uw gebruik van onze HRO App of Marktplaats. Deze elektronische berichten kunnen bestaan uit e-mails, in-app meldingen en aan uw HRO Account gerichte notificaties. U stemt ermee in dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere mededelingen die wij u elektronisch via e-mail of in-app meldingen richten, beantwoorden aan de wettelijke vereiste van schriftelijke kennisgeving.

Derde App Store Providers

Derde app store providers, waaronder Apple, Inc. en Google LLC samen met hun gelieerde ondernemingen (elk afzonderlijk een “App Store Provider” genoemd), zijn derde-begunstigden van deze Gebruiksvoorwaarden. Nadat u deze Gebruiksvoorwaarden hebt aanvaard, heeft de betrokken App Store Provider het recht (en wordt hij geacht het recht te hebben aanvaard) om deze Gebruiksvoorwaarden ten aanzien van u als derde-begunstigde af te dwingen.

Wanneer u toegang neemt tot de HRO App of de Marktplaats vanaf een mobiel apparaat (Apple iOS of Android), erkent en aanvaardt u het volgende:

 • U neemt toegang tot de HRO App vanaf een mobiel apparaat dat in uw bezit of beheer is en zoals toegestaan door, en onderworpen aan, de gebruiksregels en andere voorwaarden en richtlijnen van de betrokken App Store Provider waaraan u ook moet voldoen;
 • Deze Gebruiksvoorwaarden gelden uitsluitend tussen u en USPC. De betrokken App Store Provider is geen partij bij deze Gebruiksvoorwaarden, noch is de betrokken App Store Provider verantwoordelijk voor de functionaliteit van de HRO App, Marktplaats en Inhoud (met inbegrip van NFT Media en Virtuele goederen);
 • De betrokken App Store Provider heeft geen enkele verplichting tot onderhoud of ondersteuning met betrekking tot de HRO App en, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, heeft de betrokken App Store Provider geen enkele garantieverplichting met betrekking tot de HRO App;
 • USPC en niet de betrokken App Store Provider is verantwoordelijk voor de behandeling van mogelijke claims van gebruikers of derden met betrekking tot de HRO App, waaronder productaansprakelijkheidsclaims, claims dat de HRO App niet voldoet aan toepasselijke wettelijke of reglementaire vereisten, vorderingen op grond van consumentenbescherming, privacy of soortgelijke wetgeving, en claims dat de HRO App (of het gebruik daarvan) inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden.

Kosten voor mobiele diensten

Als u de HRO App gebruikt op een mobiel apparaat of als u elektronische berichten naar/van ons verzendt of ontvangt op een mobiel apparaat, kan uw mobiele provider data- of andere kosten in rekening brengen, en u begrijpt en aanvaardt dat alle dergelijke kosten van uw mobiele provider uitsluitend voor uw rekening zijn.

Naleving van exportcontrolewetten

U bent verantwoordelijk voor de naleving van alle toepasselijke, zowel binnenlandse als buitenlandse wet- en regelgeving op het gebied van export, sancties en handel. U aanvaardt om de HRO App of Marktplaats of om het even welke via de HRO App of Marktplaats verkregen Amerikaanse technische gegevens, of producten die gebruik maken van die gegevens, niet rechtstreeks of onrechtstreeks uit te voeren, weder uit te voeren of over te dragen in strijd met de Amerikaanse exportwetten of -voorschriften.

Voorbehoud van rechten

Wij behouden ons het recht voor om de HRO App, Marktplaats of welke Inhoud ook (met inbegrip van NFT Media en Virtuele goederen) te allen tijde naar eigen goeddunken te wijzigen of te beëindigen, met of zonder kennisgeving. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of enige andere gebruiker, als de HRO App, Marktplaats of welke Inhoud ook (met inbegrip van NFT Media of Virtuele goederen) op welk ogenblik of op welke locatie ook onbeschikbaar wordt. Als u een HRO Account aanmaakt, behouden wij ons het recht voor om uw HRO Account te schorsen of te beëindigen, als wij naar eigen inzicht oordelen dat u inbreuk maakt op deze Gebruiksvoorwaarden of de toepasselijke wetgeving, of dat u door uw gebruik van de HRO App of Marktplaats, USPC, een van onze gelieerde ondernemingen of onze Leveranciers kunt blootstellen aan enigerlei aansprakelijkheid of ons merk of reputatie of het merk of de reputatie van onze gelieerde ondernemingen of Leveranciers kunt schaden.

USPC en zijn Leveranciers behouden zich het recht voor om (i) elke HRO NFT te “verbranden” (d.w.z. die te verkrijgen en te vernietigen of anderszins te neutraliseren) of (ii) de NFT Media los te koppelen van elke HRO NFT die is gecreëerd, gemint of verworven met behulp van de HRO App of Marktplaats in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden of met toepasselijke wet- of regelgeving, of waarvan USPC naar eigen inzicht oordeelt dat hij in enig opzicht schadelijk is voor USPC, u of welke derde ook.

Virtuele goederen

Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de toepasselijke HRO NFT Licentievoorwaarden, blijven alle Virtuele goederen en NFT Media (inclusief alle bijbehorende intellectuele eigendom en eigendomsrechten) eigendom van USPC of van onze Leveranciers (afhankelijk van het geval), en hebt u geen eigendom of ander eigendomsrecht of belang in enige NFT Media of Virtuele goederen, ongeacht hoe u toegang verkrijgt tot de NFT Media of Virtuele goederen.

De HRO App en Marktplaats worden geleverd als een dienst gericht op de presentatie, verhandeling en overdracht van digitale verzamelobjecten. USPC en onze Leveranciers verklaren of garanderen niet dat op de HRO App of Markplaats geboden Virtuele goederen enige geldwaarde hebben of dat ze ingewisseld of geruild kunnen worden voor geld uit de “reële wereld” (bijvoorbeeld US dollars of andere door de overheid uitgegeven valuta).

Er is geen restitutie of retour voor de aankoop van Virtuele goederen, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door USPC of onze Leveranciers of door een betrokken App Store Provider.

Feedback van de Gebruiker

Wanneer u (gevraagd of ongevraagd) ideeën, suggesties, opmerkingen of andere feedback betreffende de HRO App, Marktplaats of Inhoud (met inbegrip van Virtuele goederen) aan USPC of zijn Leveranciers voorlegt (gezamenlijk aangeduid als “Feedback“), begrijpt en aanvaardt u dat: (i) USPC en onze gelieerde ondernemingen en Leveranciers, inclusief alle opvolgers en rechtverkrijgenden, vrij zijn om uw Feedback te kopiëren en te gebruiken voor alle commerciële en niet-commerciële doeleinden (waaronder marketing, reclame, promotie en product-/dienstontwikkeling); (ii) u uw Feedback uit eigen beweging en vrije wil geeft zonder er enige voorwaarde of voorbehoud van rechten zoals een voorwaarde van compensatie, betaling, krediet, toekenning, geheimhouding of vertrouwelijkheid aan te koppelen; (iii) het feit dat u Feedback geeft geen contractuele, fiduciaire of vertrouwelijke relatie van welke aard ook (expliciet of impliciet) tussen u en USPC of onze Leveranciers tot stand brengt; en (iv) de door u gegeven Feedback voor onbeperkte tijd door USPC, onze gelieerde ondernemingen en onze Leveranciers, inclusief alle opvolgers en rechtverkrijgenden, gebruikt en behouden kan worden.

Gebruikersinteracties

Bij interacties met andere gebruikers van de HRO App of Markplaats (ook via tekst- of audio chatfuncties die beschikbaar kunnen zijn op de HRO App of Marktplaats) moet u zich houden aan de volgende richtlijnen:

 • Behandel anderen beleefd en respectvol.
 • Gebruik geen grove taal en onthoud u van godslastering, obsceniteiten of bedreigende, intimiderende of discriminerende opmerkingen jegens anderen.
 • Pesten, trollen, spammen, phishing, impersonatie en ander onrechtmatig gedrag zijn ten strengste verboden.

Als u de voorgaande richtlijnen schendt, kunnen wij uw HRO Account onmiddellijk naar eigen goeddunken schorsen of beëindigen.

Gebruik van In-App chatfuncties en Sociale mediafuncties

Door gebruik te maken van gelijk welke tekst- of audio-chatfuncties die in de HRO App of Marktplaats beschikbaar kunnen zijn om te communiceren met andere gebruikers van de HRO App en Marktplaats, erkent en aanvaardt u dat USPC en onze Leveranciers zich het recht voorbehouden: (i) om de communicaties tussen gebruikers te controleren en te modereren en communicaties die USPC of onze Leveranciers (naar ons of hun oordeel) als aanstootgevend, ongepast of anderszins strijdig met deze Gebruiksvoorwaarden achten, te verwijderen en (ii) om kopieën van gebruikerscommunicaties te registreren, vast te leggen en te bewaren met het oog op compliance, productverbetering, gegevensonderzoek en archivering in overeenstemming met ons Privacybeleid.

Gelieve de grootste discretie en voorzichtigheid aan de dag te leggen wanneer u persoonsgegevens die het mogelijk maken u of een ander persoon te identificeren doorgeeft in tekst- of audiocommunicaties met andere gebruikers van de HRO App of Marktplaats. Door u verstrekte persoonsgegevens kunnen door anderen worden gebruikt op een manier die beledigend of schadelijk is voor u of een ander persoon of die een schending inhoudt van uw of andermans rechten. Als u beslist om persoonsgegevens bekend te maken aan een andere gebruiker, doet u dat uit eigen wil en op eigen risico en erkent en aanvaardt u dat USPC, onze gelieerde ondernemingen en onze Leveranciers niet verantwoordelijk of aansprakelijk kunnen worden gesteld voor het gebruik of misbruik dat andere gebruikers van de door u verstrekte informatie kunnen maken en doet u afstand van alle mogelijke claims tegen USPC, onze gelieerde ondernemingen en onze Leveranciers op grond of om reden van het gebruik of misbruik door andere gebruikers van door u bekendgemaakte informatie.

De HRO App kan bepaalde sociale mediafuncties bieden die u in staat stellen om:

 • Vanaf uw eigen website of bepaalde websites van derden een link te maken naar bepaalde Inhoud op de HRO App of Marktplaats.
 • E-mails of andere communicaties met bepaalde Inhoud of links naar bepaalde Inhoud op de HRO App te verzenden.
 • Te zorgen dat beperkte delen van de Inhoud van de HRO App worden weergegeven of lijken te worden weergegeven op uw eigen website of op bepaalde websites van derden.

U mag deze functies enkel gebruiken zoals ze door ons zijn verstrekt en uitsluitend met betrekking tot de Inhoud waarmee ze zijn weergegeven. Behoudens het voorgaande, is het u verboden:

 • Een link te maken vanaf een website die niet uw eigendom is.
 • Te bewerkstelligen dat de HRO App of delen ervan door framing, deeplinking of inline-linking worden weergegeven, of lijken te worden weergegeven, op een andere website.
 • Een link te maken naar een ander deel van de HRO App dan de homepagina.
 • Andere handelingen te verrichten met betrekking tot de HRO App, Marktplaats of de Inhoud ervan die strijdig zijn met welke andere bepaling ook van deze Gebruiksvoorwaarden of de toepasselijke wetgeving.

U aanvaardt om met ons samen te werken om de onmiddellijke stopzetting te verkrijgen van elke ongeoorloofde framing, deeplinking of inline-linking van de HRO App. Wij behouden ons het recht voor om de toestemming om links te maken in te trekken en kunnen alle sociale mediafuncties en links te allen tijde naar eigen goeddunken zonder kennisgeving deactiveren.

Gebruikersmateriaal

Sommige functies van de HRO App of Marktplaats kunnen gebruikers de mogelijkheid geven om Gebruikersmateriaal te uploaden, te posten, weer te geven, te verzenden of te verspreiden. Wanneer u dergelijke functies gebruikt, erkent en aanvaardt u het volgende:

 • U garandeert dat uw Gebruikersmateriaal de rechten van geen enkele derde schendt.
 • U verleent USPC en onze Leveranciers een onherroepelijke, niet-exclusieve, wereldwijde, royaltyvrije, sublicentieerbare en overdraagbare licentie om uw Gebruikersmateriaal beschikbaar te maken voor anderen op of via de HRO App of Marktplaats.
 • U verleent USPC en onze Leveranciers een onherroepelijke, niet-exclusieve, wereldwijde, royaltyvrije, sublicentieerbare en overdraagbare licentie om uw Gebruikersmateriaal te gebruiken voor reclame- en promotiedoeleinden met betrekking tot de HRO App en Marktplaats.
 • Wij, onze gelieerde ondernemingen en onze Leveranciers behouden ons het recht voor om kopieën van uw Gebruikersmateriaal te bewaren voor interne back-up/archiveringsdoeleinden, of zoals vereist door de toepasselijke wetgeving.
 • Wij, onze gelieerde ondernemingen en onze Leveranciers zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het behoud, gebruik of misbruik door anderen van enig Gebruikersmateriaal dat u op of via de HRO App of Marktplaats voor anderen beschikbaar hebt gemaakt.
 • U bent als enige verantwoordelijk voor het maken van back-ups van uw Gebruikersmateriaal en wij en onze Leveranciers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld bij verlies of beschadiging van uw Gebruikersmateriaal.
 • Wij en onze Leveranciers behouden ons het recht voor om uw Gebruikersmateriaal te verwijderen, te blokkeren of ontoegankelijk te maken als wij of onze Leveranciers naar eigen inzicht oordelen dat uw Gebruikersmateriaal een schending inhoudt van deze Gebruiksvoorwaarden of van de toepasselijke wetgeving, het USPC of een van onze Leveranciers kan blootstellen aan enigerlei aansprakelijkheid of de reputatie of goodwill van USPC of een van onze Leveranciers kan schaden.
 • Al het Gebruikersmateriaal is onderworpen aan ons Beleid inzake inbreuken op auteursrechten, zoals hieronder uiteengezet.

Beleid inzake inbreuken op auteursrechten

Wij nemen claims voor inbreuken op auteursrechten ernstig. Wij zullen reageren op kennisgevingen van vermeende inbreuken op auteursrechten overeenkomstig de toepasselijke wetgeving. Als u meent dat welk materiaal ook dat toegankelijk is op de HRO App of Marktplaats een schending inhoudt van uw auteursrechten, kunt u vragen om dat materiaal te verwijderen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan onze copyright agent. Overeenkomstig de Digital Millennium Copyright Act (17 U.S. Code § 512) (“DMCA“) moet de schriftelijke kennisgeving in hoofdzaak het volgende bevatten:

 • Uw fysieke of elektronische handtekening.
 • Identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan u meent dat het is geschonden of, als de claim betrekking heeft op meerdere werken op de HRO App, een representatieve lijst van die werken.
 • Identificatie van het materiaal waarvan u meent dat het een inbreuk maakt, op een voldoende precieze manier zodat wij dat materiaal kunnen lokaliseren.
 • De nodige gegevens zodat wij met u contact kunnen opnemen (uw naam, postadres, telefoonnummer en e-mailadres).
 • Een verklaring dat u te goeder trouw gelooft dat het gebruik van het auteursrechtelijk beschermd materiaal niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, zijn agent of de wet.
 • Een verklaring dat de informatie in de schriftelijke kennisgeving correct is.
 • Een verklaring, op straffe van vervolging wegens meineed, dat u bevoegd bent om op te treden namens de eigenaar van het auteursrecht.

Als u niet aan alle vereisten van artikel 512(c)(3) van de DMCA voldoet, wordt mogelijk geen gevolg gegeven aan uw DMCA-kennisgeving.

De door ons aangewezen copyright agent om de DMCA-kennisgevingen te ontvangen is:

Legal Department

United States Playing Card Company
300 Gap Way

Erlanger, KY 41018
[email protected]

U wordt erop gewezen dat als u bewust onjuist aangeeft dat materiaal of een activiteit op de HRO App inbreuk maakt op uw auteursrechten, u gehouden kunt zijn tot schadevergoeding (inclusief voor kosten en erelonen van een advocaat) krachtens artikel 512(f) van de DMCA.

Inhoud van derden en links vanaf de HRO App

De HRO App en Marktplaats omvatten inhoud die door derden wordt verstrekt, met inbegrip van materiaal verstrekt door de Leveranciers van onze licentiegevers. Alle in dat materiaal afgelegde verklaringen en geformuleerde meningen, en alle artikelen en antwoorden op vragen en andere inhoud buiten de door USPC geleverde inhoud, komen uitsluitend toe en zijn de exclusieve verantwoordelijkheid van de persoon of entiteit die dit materiaal verstrekt. Materiaal van derden weerspiegelt niet noodzakelijk de mening van USPC, zijn gelieerde ondernemingen of Leveranciers. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk jegens u of welke derde ook voor de inhoud of nauwkeurigheid van materiaal dat door welke derden ook wordt verstrekt.

De HRO App en Marktplaats kunnen links bevatten naar websites en applicaties van derden of u kunt doorverwezen worden naar de website van een Leverancier om een transactie af te ronden (gezamenlijk “Diensten van derden“). Wanneer u verbinding maakt met een Dienst van een derde, zijn wij niet verplicht u te waarschuwen dat u de HRO App hebt verlaten. Wij, onze gelieerde ondernemingen of onze Leveranciers hebben geen controle over dergelijke Diensten van derden en wij wijzen alle verklaringen, garanties en aansprakelijkheid voor dergelijke Diensten van derden af. Zodra u de HRO App verlaat, valt u onder de overeenkomsten en het beleid, inclusief inzake privacy en gegevensverzameling, van de betrokken Dienst van derden.

Intellectuele eigendom

 • Intellectuele eigendom van USPC: Buiten de intellectuele eigendom die we in licentie hebben of die wordt verstrekt door onze Leveranciers, zijn de volledige HRO App en Inhoud (met inbegrip van NFT Media en Virtuele goederen), alsook alle auteursrechten, merk-, imago- en octrooirechten en andere intellectuele eigendom en eigendomsrechten daarop, eigendom van USPC en/of onze gelieerde ondernemingen of Leveranciers, en zijn ze beschermd door wetten inzake intellectuele eigendom en andere wetgeving in de Verenigde Staten en andere landen. Elk ongeoorloofd gebruik van onze handelsmerken, auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten is strikt verboden en kan leiden tot burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid.

Op voorwaarde dat u zich houdt aan deze Gebruiksvoorwaarden en de toepasselijke wetten, verlenen wij u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare, voorwaardelijke en beperkte licentie voor toegang tot en gebruik van de HRO App, Marktplaats en Inhoud (met inbegrip van NFT Media en Virtuele goederen) voor rechtmatig persoonlijk en niet-commercieel gebruik door u alleen. Deze licentie wordt persoonlijk aan u toegekend, is niet overdraagbaar en kan niet aan anderen in onderlicentie worden gegeven, ze kan door ons te allen tijde en om welke reden ook worden ingetrokken en beëindigd (onder meer wanneer u deze Gebruiksvoorwaarden of de toepasselijke wetgeving overtreedt). Elk ongeoorloofd gebruik, kopiëren, reproductie of verspreiding van de HRO App, Marktplaats of Inhoud (met inbegrip van NFT Media en Virtuele goederen) is strikt verboden en kan leiden tot burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid. Wij behouden ons alle rechten voor die in deze Gebruiksvoorwaarden of in de toepasselijke NFT Licentievoorwaarden niet uitdrukkelijk worden toegekend.

Zonder beperking van het voorgaande, erkent en aanvaardt u, wanneer u Inhoud (met inbegrip van NFT Media of Virtuele goederen) van de HRO App of Marktplaats downloadt, ontgrendelt, ontvangt, koopt of anderszins verwerft, dat het u alleen is toegestaan om die Inhoud te bewaren en te gebruiken voor uw eigen rechtmatig persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Tenzij uitdrukkelijk toegestaan door USPC of onze gelieerde ondernemingen (onder meer, bijvoorbeeld, in de toepasselijke NFT Licentievoorwaarden), mag u die Inhoud (met inbegrip van alle NFT Media of Virtuele goederen) of enig duplicaat of afgeleid werk daarvan, niet verkopen, te koop aanbieden, verdelen, overdragen, in licentie geven, verzenden of anderszins verspreiden aan anderen.

Zonder beperking van het voorgaande, en behoudens uitdrukkelijke toestemming van USPC of onze gelieerde ondernemingen of Leveranciers in de toepasselijke NFT Licentievoorwaarden, hebben u en elke derde-verkrijger van de HRO NFT (“NFT Houder“) het recht om de NFT Media te bekijken en weer te geven voor rechtmatig persoonlijk en niet-commercieel gebruik alleen. Tenzij uitdrukkelijk toegestaan door USPC of onze gelieerde ondernemingen in de toepasselijke NFT licentievoorwaarden, hebt u of een NFT houder niet het recht om (i) de NFT Media op welke manier ook te wijzigen; (ii) de NFT Media te gebruiken om reclame te maken voor producten of diensten van derden, deze te verhandelen of te verkopen; (iii) de NFT Media te gebruiken in verband met beelden, video’s of andere vormen van media die een beeld verspreiden van haat, onverdraagzaamheid, geweld, wreedheid of wat dan ook dat redelijkerwijs als haatdragend kan worden beschouwd of anderszins inbreuk maakt op andermans rechten; (iv) de NFT Media te gebruiken in films, video’s, of andere vormen van media, behalve in de beperkte mate dat dergelijk gebruik uitdrukkelijk in deze Gebruiksvoorwaarden wordt toegestaan of uitsluitend voor uw eigen persoonlijk, niet-commercieel gebruik; (v) goederen waarin NFT Media zijn opgenomen, die deze omvatten of die uit de NFT Media bestaan, te verkopen, te verspreiden voor commerciële doeleinden of anderszins te verhandelen (vi) een handelsmerk, auteursrecht of anderszins aanvullende intellectuele eigendomsrechten op de NFT Media te proberen verkrijgen; (vii) afgeleide werken op basis van de NFT Media te creëren, of (viii) de NFT Media anderszins te gebruiken om commercieel voordeel te behalen voor u of een derde.

 • Intellectuele eigendom van onze Leveranciers: De Intellectuele eigendom die we in licentie hebben van of die anderszins ter beschikking is gesteld door onze Leveranciers blijft eigendom van onze Leveranciers met inbegrip van, bijvoorbeeld, muziek, geluidsopnames, video’s, illustraties, grafische voorstellingen, ontwerpen (waaronder 2-D en 3-D), foto’s, namen, beeltenissen, handelsmerken, taglines, bedrijfsstijl, logo’s en andere merkidentificatie van de Leveranciers van onze licentiegevers, Leveranciers van onze zakenpartners en van derde-sponsors en adverteerders. Elk ongeoorloofd gebruik van de handelsmerken, auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van onze Leveranciers is strikt verboden en kan leiden tot burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid. Tenzij uitdrukkelijk anders toegestaan door de betrokken Leverancier (onder meer, bijvoorbeeld, in de toepasselijke NFT Licentievoorwaarden), mag u de intellectuele eigendom van onze Leveranciers of enig duplicaat of afgeleid werk daarvan, niet verkopen, te koop aanbieden, verdelen, overdragen, in licentie geven, verzenden of anderszins verspreiden aan anderen.

Marktplaats

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle HRO NFT’s die via de HRO App of Marktplaats worden verkregen, ongeacht of dit gebeurt via verkoop, veiling, secundaire overdracht of promotie.

De HRO App omvat een beschermde softwareapplicatie waarmee u toegang kunt nemen tot de Marktplaats waar u een HRO NFT kunt kopen, bewaren, verhandelen en overdragen. USPC staat niet in voor de aanmaak, verkoop, bewaring, verhandeling of overdracht van HRO NFT’s voor u, aan u of namens u, en u verklaart en verzekert dat u als enige verantwoordelijk bent onder de toepasselijke wet- en regelgeving voor gelijk welke van die aankoop-, bewarings-, handels- en overdrachtsverrichtingen of welke andere actie ook in verband met HRO NFT’s die zijn aangemaakt, aangeboden, verkocht of verkregen via de HRO App of Marktplaats.

Circle-rekening

Om deel te nemen aan de Marktplaats, moet u beschikken over hetzij een Circle Digital-rekening, hetzij een Circle Digital Plus-rekening die verbonden is met uw account op de Marktplaats. Een Circle Digital Plus-rekening is vereist om betaalopdrachten te geven, om ondersteunde digitale activa (bv. ETH of andere door Circle ondersteunde cryptovaluta) over te schrijven van of naar uw Wallet wanneer uw rekening bepaalde waardedrempels bereikt, of om andere redenen die wij of onze Leveranciers naar eigen goeddunken kunnen bepalen. U kunt eerst een Circle Digital-rekening openen en later upgraden naar een Circle Digital Plus-rekening of, in bepaalde omstandigheden, onmiddellijk een Circle Digital Plus-rekening openen. Tijdens de procedure voor het verkrijgen van een Circle Digital Plus-rekening, of ingevolge een verzoek van ons of onze Leveranciers, moet u bijkomende gegevens verstrekken om ons of onze Leveranciers in staat te stellen een know-your-customer (“KYC“)-verificatie uit te voeren. U machtigt ons, rechtstreeks of via derden, om inlichtingen in te winnen en alle andere handelingen te verrichten die wij of zij redelijkerwijze nodig achten om uw identiteit en de door u verstrekte informatie na te trekken. U erkent en aanvaardt dat dergelijke onderzoeken ertoe zullen leiden dat uw KYC-gegevens worden doorgegeven aan bureaus of diensten voor kredietreferentie, fraudebestrijding of financiële misdaadpreventie. U verklaart en verzekert dat alle aldus door u verstrekte KYC-gegevens waar en nauwkeurig zijn, en u stemt ermee in om die gegevens bij wijzigingen onmiddellijk bij te werken via uw account of door schriftelijke kennisgeving. Wanneer wij of onze Leverancier niet volledig overtuigd zijn van de verificatie van uw identiteit, of bij vaststelling dat welke KYC-gegevens ook vals, onnauwkeurig, misleidend of verouderd zijn, behouden wij ons het recht voor om de toegang tot uw HRO Account onmiddellijk te beëindigen of te schorsen, of onze prestaties onmiddellijk en zonder kennisgeving geheel of gedeeltelijk stop te zetten.

Hierbij geeft u Circle, Kolex en ons voor zover wij optreden namens Circle, uitdrukkelijk toestemming om inzage te nemen in alle documenten en gegevens met betrekking tot uw account en uw activiteiten, waaronder KYC-gegevens, die Circle naar eigen goeddunken ingevolge onboardingvereisten of anderszins nodig zou achten voor uitvoering van de diensten van Circle.

Hierbij benoemt u ons en Kolex als uw agenten om informatie en instructies naar en van Circle te verzenden en te ontvangen. U machtigt ons en Kolex om Circle opdracht te geven om de fees en andere bedragen die u verschuldigd bent vrij te geven. Als het saldo op uw Circle-rekening ontoereikend is om ons volledig te betalen, stemt u ermee in het betaalmiddel te gebruiken dat wij of onze Leveranciers redelijkerwijs opleggen binnen vijf (5) dagen na de vervaldatum van die bedragen.

Wij bieden geen Circle-rekeningen aan en wij nemen geen op uw Circle-rekening gedeponeerde bedragen in bezit. Alle rechten en privileges met betrekking tot uw Circle-rekening zijn vastgelegd in uw overeenkomst (of overeenkomsten) met Circle. Circle is alleen verantwoordelijk voor door Circle geleverde diensten en is niet verantwoordelijk voor de levering van onze producten of diensten.

INGEVAL WIJ OF ONZE LEVERANCIERS VERLIEZEN OPLOPEN ALS GEVOLG VAN UW HANDELINGEN OF NALATIGHEID, GEEFT U ONS OF EPICS DIGITAL HIERBIJ UITDRUKKELIJK OPDRACHT OM, ZONDER U VOORAF IN KENNIS TE MOETEN STELLEN OF AANVULLENDE TOESTEMMING TE MOETEN VERKRIJGEN, CIRCLE TE VERZOEKEN HET BEDRAG VAN EEN DERGELIJK VERLIES TE DEBITEREN VAN DE ACTIVA EN SALDI OP UW CIRCLE-REKENING.

Circle kan uw Circle-rekening bevriezen of debiteren wanneer vereist krachtens de toepasselijke wetgeving, om fraude te voorkomen, om de veiligheid te verzekeren of wanneer Circle redelijkerwijs meent dat het noodzakelijk is om uw Circle-rekening te bevriezen. U verklaart dat u geen NFT’s koopt voor beleggingsdoeleinden, voor gebruik als valuta of vervangmiddel van valuta of als middel om andere activa te verkrijgen en bijgevolg kunt u een dergelijke bevriezing niet aanvoeren als grond om vergoeding voor economische of andere verliezen te vorderen.

Aankoop van NFT’s op de Marktplaats

HRO NFT’s kunnen hetzij individueel hetzij als deel van een bundel op de Marktplaats worden gekocht (i) in een directe initiële verkoop (“Directe initiële verkoop“), (ii) via een veiling (“Veilingverkoop“), of (iii) via een transactie op de secundaire markt met een andere Marktplaatsgebruiker (“Secundaire overdracht“). Door een order te plaatsen op de Marktplaats, hetzij voor een Directe initiële verkoop tegen een vaste prijs of door een prijs te bieden voor een Veiling (“Order“), doet u een bindend bod om een HRO NFT te kopen tegen die prijs (gezamenlijk de “Transactieprijs“). De Directe initiële verkopen en Veilingverkopen (te onderscheiden van Secundaire overdrachten) worden gesloten met Kolex waarbij Kolex optreedt in de hoedanigheid van ‘seller of record’. Uw Order op de Marktplaats is pas bevestigd wanneer u van ons of van Kolex een schriftelijke bevestiging krijgt dat de Order werd geaccepteerd en de transactie voltooid is. Alle verkopen zijn definitief en er worden geen terugbetalingen aanvaard tenzij vereist door wettelijke garanties waarvan geen afstand kan worden gedaan of die niet anderszins wettelijk kunnen worden uitgesloten of beperkt.

Voor elke transactie op de Marktplaats wordt een transactievergoeding aangerekend (“Transactievergoeding“) die overeenstemt met een percentage van de totale Transactieprijs. Door een HRO NFT te kopen, stemt u ermee in om de Transactieprijs, inclusief alle toepasselijke Transactievergoedingen, te betalen in dezelfde hoeveelheid en type fiat- of cryptovaluta als vermeld op het verkooppunt voor die HRO NFT, en uw betalingsverplichting wordt definitief en bindend op het ogenblik dat u een Order plaatst. U mag geen andere crypto- of fiatvaluta in de plaats stellen van het type fiat- of cryptovaluta waarmee u hebt aanvaardt te betalen bij de plaatsing van uw Order. Schommelingen in de waarde van welke valuta ook, ongeacht of het crypto- of fiatvaluta betreft, kunnen geen invloed hebben op of u ontheffen van uw betalingsverplichting in verband met een HRO NFT Order.

Transacties in de Marktplaats worden samengevoegd in batches en opgeslagen in een of meer escrow wallets die worden bijgehouden door een of meer van onze Leveranciers of hun derde-dienstverleners. Terwijl de escrow wallets worden bijgehouden op de Ethereum blockchain, worden de gegevens van individuele transacties binnen de escrow wallets geregistreerd op private servers die beheerd worden door een of meer van onze Leveranciers of hun derde-dienstverleners, en die transacties worden niet weergegeven op de Ethereum blockchain.

Overdracht van NFT’s

Elke HRO NFT die u verkrijgt via de HRO App of Marktplaats, hetzij door een Initiële directe verkoop, hetzij door een Veilingverkoop of door een Secundaire overdracht, kunt u naar eigen goeddunken vrij overdragen aan gelijk welke derde en, tenzij anders bepaald in de toepasselijke NFT licentievoorwaarden, hebt u alle nodige rechten om dergelijke overdrachten te verrichten, zowel binnen als buiten de Marktplaats. Een dergelijke overdracht aan derden gebeurt op uw eigen risico en kosten en USPC, zijn gelieerde ondernemingen en Leveranciers hebben geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van u in dit verband.

De op de Marktplaats verkregen en gebruikte HRO NFT’s worden bewaard in wallets die gehost worden door Kolex. Kolex is als enige verantwoordelijk voor alle kwesties met betrekking tot de bewaring en overdracht van HRO NFT’s op de Marktplaats. USPC heeft geen controle over de wallets die op de Marktplaats worden gebruikt en kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld jegens u of een derde voor claims of schade die kan ontstaan als gevolg van de bewaring of overdracht van om het even welke HRO NFT op de Marktplaats.

U zult uw HRO NFT ook kunnen exporteren van de Marktplaats naar een geaccepteerde Wallet op de Ethereum blockchain. Welke Wallets worden geaccepteerd kan te allen tijde naar goeddunken van USPC worden gewijzigd. Door een Wallet te gebruiken om een HRO NFT van de Marktplaats over te dragen, verklaart en verzekert u dat (i) u de rechtmatige houder of een gemachtigde gebruiker van die Wallet bent; (ii) u voldoet aan alle voorwaarden, regels en beleid van de derde-Walletbeheerder in verband met uw gebruik van die Wallet; en (iii) u die overdracht op eigen risico en kosten verricht. Transacties die plaatsvinden buiten de Marktplaats worden beheerd en bevestigd via de Ethereum blockchain en worden niet beheerd door USPC of onze Leveranciers. Noch USPC noch zijn Leveranciers bezitten of controleren MetaMask, welke webbrowsers ook, het Ethereum Netwerk of welke andere website, product of dienst ook van derden waar u toegang toe kan nemen om gebruik te maken van de HRO App of de Marktplaats, en noch USPC noch zijn Leveranciers zijn verantwoordelijk voor de werking van gelijk welke van die applicaties, websites, producten of diensten van derden. De werking en beveiliging van uw Wallet valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de betrokken derde Walletbeheerder (bv. Metamask). U BEGRIJPT, ERKENT EN AANVAARDT DAT USPC, ZIJN GELIEERDE ONDERNEMINGEN EN LEVERANCIERS NIET VERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U VOOR ENIG DEFECT, FOUT, SLECHTE WERKING, STORING OF INBREUK OP DE BEVEILIGING VAN UW WALLET, NOCH VOOR ENIGE CLAIMS, SCHADE OF VERLIEZEN (MET INBEGRIP VAN EEN VERLIES VAN NFT, CRYPTOVALUTA OF ANDERE DIGITALE ACTIVA) DIE ZICH KUNNEN VOORDOEN OF DIE U KUNT OPLOPEN ALS GEVOLG VAN EEN OVERDRACHT DIE U VERRICHT BUITEN DE MARKTPLAATS.

Voor HRO NFT’s die buiten de Marktplaats worden overgedragen, kunnen bijkomende vergoedingen worden aangerekend, waaronder vergoedingen voor blockchain-transacties (“Gas fees“), en die bijkomende vergoedingen of Gas fees kunnen aanzienlijk hoger zijn dan de Transactievergoedingen die binnen de Marktplaats worden aangerekend. Mogelijke bijkomende vergoedingen of Gas fees zijn exclusief voor uw rekening en vallen buiten de controle van USPC en zijn Leveranciers.

Belastingen

U bent als enige verantwoordelijk voor de betaling van alle verkoops-, gebruiks-, meerwaarde- en andere belastingen, heffingen en aanslagen (uitgezonderd belastingen op onze netto-inkomsten of die van onze Leveranciers) die nu of in de toekomst geheven of gevorderd worden door welke overheidsinstantie ook (gezamenlijk de “Belastingen“) in verband met uw gebruik van de HRO App en Marktplaats, met inbegrip van transacties met betrekking tot HRO NFT’s of andere goederen of diensten. Behoudens de inkomstenbelastingen die worden geheven ten laste van ons of onze Leveranciers: (a) bent u gehouden ons alle Belastingen te betalen of te vergoeden; en (b) hebt u niet het recht om het bedrag van welke Belastingen ook in mindering te brengen van betalingen (inclusief Transactievergoedingen). U bent als enige verantwoordelijk om na te gaan welke Belastingen (in voorkomend geval) worden geheven op uw transacties op de HRO App en Marktplaats of met betrekking tot HRO NFT’s en Virtuele goederen.

De opgegeven prijzen en veiling-biedprijzen voor via de Marktplaats verkochte items zijn exclusief Belastingen. Zonder beperking van uw belastingverplichtingen, behouden onze Leveranciers zich het recht voor om bepaalde Belastingen op uw transacties te innen en aan de bevoegde autoriteiten over te maken. De betalingsvoorwaarden voor alle items die via de Marktplaats worden verkocht worden door ons naar eigen goeddunken bepaald en tenzij schriftelijk anders overeengekomen, moet de betaling door onze Leveranciers ontvangen zijn voordat een Order wordt geaccepteerd.

Aansprakelijkheidsbeperking

Wij hebben geen controle over, aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid, en zullen niet optreden als tussenpersoon voor enige overdracht of uitwisseling van fysieke goederen, met inbegrip van enige fysieke ruilkaart verbonden aan een HRO NFT, die plaatsvindt tussen u en welke derde ook ingevolge een Secundaire overdracht op de Marktplaats.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid en wijzen uitdrukkelijk alle impliciete garanties af om welke transactie ook af te sluiten die niet kan worden goedgekeurd door onze betalingsverwerker(s) of die van onze Leveranciers, hetzij omdat er onvoldoende fondsen beschikbaar zijn op uw kredietkaart, of er problemen zijn in verband met identiteit of lokalisatie of om andere redenen. Wij en onze Leveranciers behouden ons het recht voor om alle bij het gebruik van de Marktplaats door u verrichte transacties, met inbegrip van alle opnames van bedragen, te controleren en goed te keuren om zeker te zijn dat ze voldoen aan deze Gebruiksvoorwaarden, de toepasselijke wetgeving en de door derde-dienstverleners aan ons en onze Leveranciers opgelegde voorwaarden. U erkent en aanvaardt uitdrukkelijk dat het in het kader van dergelijke controles nodig kan zijn dat u ons of onze Leveranciers bijkomende persoonsgegevens verstrekt om uw identiteit te verifiëren en te bevestigen en om controles uit te voeren die erop gericht zijn fraude en misbruik van de HRO App en Marktplaats tegen te gaan.

Wij behouden ons het recht voor om de toegang tot gelijk welke NFT te schorsen wanneer wij naar eigen inzicht oordelen dat die NFT of het feit dat u die ontvangt, in eigendom hebt, gebruikt of erover beschikt in strijd kan zijn met de toepasselijke wetgeving, deze Gebruiksvoorwaarden of de toepasselijke NFT Licentievoorwaarden. Een NFT die u (door aankoop of anderszins) verkrijgt kan ontoegankelijk worden of niet te bekijken zijn, en in geen geval kunt u het feit dat u geen toegang hebt tot een NFT of deze niet kunt bekijken, aanvoeren als grond voor een claim tegen USPC of een van onze gelieerde ondernemingen of Leveranciers.

HRO NFT Pakketten en Bundels

Voor elke HRO NFT die beschikbaar wordt gesteld op de HRO App of Marktplaats via een Initiële directe verkoop of Veilingverkoop, bepalen USPC en zijn Leveranciers naar eigen goeddunken de vorm, hoeveelheid, prijs, samenstelling en kenmerken van die HRO NFT.

HRO NFT’s kunnen worden aangeboden als een collectie, serie, pakket of groep (elk een “Pakket” genoemd). USPC en zijn Leveranciers kunnen naar eigen goeddunken een willekeurig aantal HRO NFT’s uit een bepaald Pakket voorbehouden. USPC en zijn Leveranciers zijn niet verplicht om alle HRO NFT’s uit een bepaald Pakket beschikbaar te stellen. Zonder beperking van het voorgaande, zal USPC echter voorafgaand aan en in verband met een Initiële directe verkoop of Veilingverkoop laten weten of een deel van een Pakket HRO NFT’s aldus werd voorbehouden. Ook kunnen wij HRO NFT’s aanbieden als deel van een Pakket waarbij u niet geïnformeerd wordt over het betrokken type HRO NFT noch de bijbehorende NFT Media te zien krijgt tot nadat uw Order is geplaatst en de transactie is voltooid.

HRO NFT’s kunnen ook worden aangeboden via verschillende bundels (elk een “Bundel” genoemd). Wij en onze Leveranciers behouden ons het recht voor om de types, prijzen en aantallen beschikbare Bundels naar eigen goeddunken te wijzigen. Afhankelijk van het type Bundel dat wordt aangeboden, kan het HRO NFT’s bevatten met een verschillend niveau van schaarste. Voordat u een Order plaatst voor een Bundel, krijgt u een beschrijving van de types maar niet van de bijbehorende NFT Media voor elke HRO NFT in die Bundel.

Daarnaast kunnen wij individuele HRO NFT’s aanbieden via een Initiële directe verkoop of Veilingverkoop waarbij u informatie krijgt over de precieze HRO NFT en de bijbehorende NFT Media die beschikbaar zijn voordat u een Order plaatst. Als u een individuele HRO NFT koopt van een andere gebruiker in de Marktplaats via een Secundaire overdracht, wordt u altijd geïnformeerd over de precieze HRO NFT en de bijbehorende NFT Media voordat u een Order plaatst. Wij raden u ten zeerste aan om geen HRO NFT’s te kopen buiten de HRO App of Marktplaats om. ELKE AANKOOP, VERKOOP OF OVERDRACHT VAN EEN HRO NFT DIE U VERRICHT, ACCEPTEERT OF MOGELIJK MAAKT BUITEN DE HRO APP OF DE MARKTPLAATS OM IS GEHEEL OP EIGEN RISICO. USPC, ZIJN GELIEERDE ONDERNEMINGEN EN ZIJN LEVERANCIERS HEBBEN GEEN CONTROLE OVER EN ONDERSCHRIJVEN GEEN AANKOPEN, VERKOPEN OF OVERDRACHTEN VAN HRO NFT’S DIE BUITEN DE MARKTPLAATS WORDEN GEÏNITIEEERD.

Royalties

Aan elke HRO NFT kan nu of in de toekomst een “eeuwigdurende royalty”-functie, worden toegekend, door gebruik van de Ethereum Netwerk-functionaliteit of andere unieke functionaliteit van de Marktplaats, waarbij telkens wanneer de HRO NFT door u aan een derde of door een derde aan een andere derde wordt overgedragen, een bepaald percentage van de door de verkrijger betaalde Transactieprijs automatisch naar USPC of onze Leveranciers kan worden verzonden in de vastgestelde cryptovaluta (“Royaltybetaling“). Een dergelijke Royaltybetaling aan USPC of onze Leveranciers berust op het eigendomsbelang in en de auteursrechten op de NFT Media.

Aanvaarding van risico’s

Verzamelbare op blockchain gebaseerde activa zoals de HRO NFT’s hebben geen inherente of intrinsieke waarde en hun prijzen kunnen uiterst volatiel, onvoorspelbaar en subjectief zijn. USPC EN ONZE VERBONDEN ONDERNEMINGEN EN LEVERANCIERS BEWEREN OF VERZEKEREN NIET DAT DE HRO NFT’S (I) ENIGE GELDWAARDE HEBBEN OF METTERTIJD IN WAARDE ZULLEN TOENEMEN (OF AFNEMEN), (II) ENIGE WAARDE ZULLEN BEHOUDEN, OF (III) VERKOCHT, DOORVERKOCHT, VERHANDELD, GELIQUIDEERD OF INGEWISSELD KUNNEN WORDEN VOOR WELKE VORM OOK VAN “ECHT” GELD OF ACTIVA (BIJVOORBEELD US DOLLARS OF EEN ANDERE DOOR DE OVERHEID UITGEGEVEN MUNT). De initiële verkoopprijs van een op de Markplaats beschikbare HRO NFT wordt naar eigen goeddunken vastgesteld door USPC en vertegenwoordigt, garandeert, weerspiegelt, suggereert of impliceert geen huidige of toekomstige waarde van die NFT. Noch USPC, noch een van onze gelieerde ondernemingen of Leveranciers bepaalt of controleert de verkoop- of handelsprijzen van de NFT’s op de secundaire markt; die prijzen worden uitsluitend bepaald en gecontroleerd door de eigenaar van de betrokken HRO NFT op dat ogenblik. U BEGRIJPT, ERKENT EN AANVAARDT DAT ALS U BESLIST OM EEN HRO NFT TE KOPEN, U ALLE RISICO’S VAN GELDVERLIES EN WAARDEVERLIES IN VERBAND MET DIE HRO NFT DRAAGT.

Er zijn risico’s verbonden aan internetgebaseerde digitale activa, waaronder maar niet beperkt tot hardware-, software- en verbindingsrisico’s, het risico voor kwaadaardige software en het risico dat derden ongeoorloofde toegang krijgen tot in uw Wallet opgeslagen informatie. U BEGRIJPT, ERKENT EN AANVAARDT DAT USPC EN ONZE GELIEERDE ONDERNEMINGEN EN LEVERANCIERS NIET VERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U VOOR COMMUNICATIESTORINGEN, ONDERBREKINGEN, FOUTEN, VERSTORINGEN OF VERTRAGINGEN DIE U KUNT ONDERVINDEN BIJ HET GEBRUIK VAN DE HRO APP EN MARKTPLAATS, ONGEACHT HOE DEZE WORDEN VEROORZAAKT.

Alle NFT transacties (aankoop, verkoop, verhandeling, overdracht, enz.) zijn afhankelijk van het betrokken blockchainnetwerk van derden (bv. Ethereum). Slimme contracten en blockchainnetwerk-technologieën van derden bevinden zich nog in een vroeg ontwikkelingsstadium en zijn niet bewezen. Wijzigingen en updates in het betrokken blockchainnetwerk van derden, een hard fork in het betrokken blockchainnetwerk van derden, of een verandering van de manier waarop transacties worden bevestigd op het betrokken blockchainnetwerk van derden, kunnen aanzienlijke negatieve gevolgen hebben voor de HRO App, de Marktplaats en de potentiële waarde of het nut van de HRO NFT’s.

U begrijpt, erkent en aanvaardt dat hacks, cyberaanvallen, gedistribueerde denial of service-aanvallen of fouten, double-spent attacks, flash-loan attacks, kwetsbaarheden, defecten of gebreken in het betrokken blockchainnetwerk van derden of andere gebeurtenissen die buiten onze controle liggen, kunnen leiden tot diefstal of verlies van alle of een deel van de NFT’s.

De wet- en regelgeving inzake blockchaintechnologieën, cryptovaluta en NFT’s is onzeker en in ontwikkeling, en nieuwe regelgeving of beleid kan aanzienlijke negatieve gevolgen hebben voor de HRO App, de Marktplaats en de potentiële waarde of het nut van de HRO NFT’s.

EEN NFT IS GEEN MUNT, SUBSTITUUT VOOR EEN MUNT, BELEGGING, EFFECT, AANDEEL OF AANDELENBELANG, SCHULD OF LENING, NOCH EEN DAARVAN AFGELEID DERIVAAT. Niets in de HRO App of Marktplaats of dat anderszins wordt meegedeeld of verstrekt door USPC of een van onze gelieerde ondernemingen of Leveranciers vormt een prospectus of aanboddocument of vormt een verkoopaanbod of koopverzoek voor een belegging, effect, aandeel of aandelenbelang.

Verboden activiteiten

Het is u verboden:

 • de HRO App, Marktplaats of Inhoud (met inbegrip van NFT Media en Virtuele goederen) anders dan voor uw eigen rechtmatig persoonlijk en niet-commercieel gebruik te gebruiken;
 • de HRO App, Marktplaats of Inhoud (met inbegrip van NFT Media en Virtuele goederen) te gebruiken voor frauduleuze doeleinden, impersonatie, intimidatie, pesterijen of andere kwaadaardige of onwettige doeleinden;
 • de HRO App of Marktplaats te gebruiken voor het uploaden, posten, weergeven, verzenden of verspreiden van Gebruikersmateriaal (i) dat onwettig, bedreigend, haatdragend, discriminerend, beledigend, pornografisch, obsceen, lasterlijk, frauduleus of anderszins verwerpelijk of aanstootgevend is; (ii) dat een virus, spyware, malware of andere schadelijke code of materiaal bevat; of (iii) waarvoor u geen wettelijk recht of geldige toestemming hebt om het te verspreiden;
 • de HRO App, Marktplaats of Inhoud (met inbegrip van NFT Media en Virtuele goederen) te gebruiken om een minderjarige schade te berokkenen of uit te buiten;
 • de werking van de HRO App, Marktplaats of om het even welk(e) daarmee verbonden server, netwerk of systeem, of andermans gebruik van de HRO App of Marktplaats op welke wijze ook te verstoren of te belemmeren;
 • gelijk welke software of andere technologische componenten van de HRO App, Marktplaats of Inhoud (met inbegrip van NFT Media en Virtuele goederen) te wijzigen of er anderszins afgeleide werken van te maken, of te decompileren, te disassembleren of anderszins te onderwerpen aan reverse engineering;
 • gelijk welke mechanismen voor bescherming van de inhoud of toegangscontrole (inclusief geo-blocking) verbonden aan de HRO App, Marktplaats of welke Inhoud ook (met inbegrip van NFT Media en Virtuele goederen) uit te schakelen, te verwijderen, te verbreken of te omzeilen;
 • toegang te nemen tot de Account van een andere gebruiker of met een wachtwoord beveiligd deel van de HRO App of Marktplaats zonder de vereiste machtiging;
 • een robot, spider of ander automatisch apparaat, proces of middel te gebruiken om toegang te krijgen tot de HRO App, Marktplaats of Inhoud (met inbegrip van NFT Media en Virtuele goederen) voor welk doel ook, inclusief voor het monitoren of exploiteren van gegevens van de HRO App of Marktplaats;
 • de HRO App, Marktplaats of Inhoud (met inbegrip van NFT Media en Virtuele goederen) te gebruiken op een manier die een inbreuk, schending of wederrechtelijke toe-eigening uitmaakt van de intellectuele eigendom of andere eigendomsrechten van USPC, een van onze gelieerde ondernemingen of Leveranciers, of van welke derde ook;
 • een Wallet te gebruiken die u niet toebehoort of waarvoor u geen machtiging hebt om die te gebruiken;
 • een Wallet te gebruiken in strijd met de toepasselijke wetgeving of welke voorwaarden, regels of beleid ook van de betrokken derde-Walletbeheerder;
 • een NFT te verkopen of te proberen verkopen die vals of vervalst is, of die inbreuk maakt op of een schending inhoudt van gelijk welke intellectuele eigendom of andere eigendomsrechten van USPC, een van onze gelieerde ondernemingen of Leveranciers, of van welke derde ook, of die in strijd is met de toepasselijke wetgeving;
 • de HRO App of Marktplaats te gebruiken voor (i) het verrichten van om het even welke illegale activiteiten, waaronder witwassen van geld, terrorismefinanciering, fraude, oplichting, bedrieglijke handel, activiteiten die tot doel hebben om de werking van de HRO App of Marktplaats of de toegang tot en het gebruik van de HRO App of Marktplaats door anderen te verstoren; of (ii) het uitvoeren van financiële activiteiten waarvoor registratie of een licentie vereist is;
 • deel te nemen aan of bewust bij te dragen tot “front running”, “wash trading”, “pump and dump trading”, “ramping”, “cornering” of andere frauduleuze, bedrieglijke of manipulatieve handels- of marketingactiviteiten, waaronder:
  • het verhandelen van een HRO NFT tegen opeenvolgende lagere of hogere prijzen met het doel een valse, misleidende of kunstmatige schijn van activiteit voor die HRO NFT te wekken of te creëren, of de marktprijs van een HRO NFT op oneerlijke of bedrieglijke wijze te beïnvloeden;
  • met het doel een valse of misleidende schijn van activiteit voor een HRO NFT te wekken of te creëren of een valse of misleidende schijn met betrekking tot de markt voor een HRO NFT te wekken of te creëren: (i) welke transactie ook uitvoeren of doen uitvoeren met een HRO NFT die geen wezenlijke wijziging meebrengt van de economische eigendom ervan; of (ii) een Order plaatsen voor de aankoop van een HRO NFT wetende dat een Order van nagenoeg dezelfde omvang en tegen nagenoeg dezelfde prijs voor de aankoop van diezelfde HRO NFT is of zal worden geplaatst door of voor dezelfde of andere partijen; of
  • meewerken, faciliteren, assisteren of bewust deelnemen aan transacties vanaf een groeps-, samengevoegde of gezamenlijke rekening die worden verricht met het doel om de marktprijs van een HRO NFT op oneerlijke of misleidende wijze te beïnvloeden.
 • de HRO App, Marktplaats of Inhoud (met inbegrip van NFT Media en Virtuele goederen) te gebruiken voor gelijk welk doel dat in strijd is met deze Gebruiksvoorwaarden of de toepasselijke wetgeving.

Geen garanties; Aansprakelijkheidsbeperking

DE HRO APP, MARKTPLAATS EN ALLE INHOUD (INCLUSIEF ALLE HRO NFT’S EN ANDERE VIRTUELE GOEDEREN) WORDEN GELEVERD OP “AS IS” EN “AS AVAILABLE”-BASIS, ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR HET TOEPASSELIJK RECHT, WIJZEN WIJ EN ONZE GELIEERDE ONDERNEMINGEN EN LEVERANCIERS ALLE GARANTIES AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT DE HRO APP, MARKTPLAATS EN ALLE INHOUD (MET INBEGRIP VAN NFT MEDIA EN VIRTUELE GOEDEREN), INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EN GARANTIES VAN EIGENDOM EN VAN NIET-INBREUK. ONVERMINDERD DE ALGEMENE STREKKING VAN HET VOORGAANDE, GARANDEREN WIJ EN ONZE GELIEERDE ONDERNEMINGEN EN LEVERANCIERS NIET: (I) DAT DE HRO APP, MARKTPLAATS EN ALLE INHOUD (MET INBEGRIP VAN NFT MEDIA EN VIRTUELE GOEDEREN) FOUTLOOS, ACCURAAT OF UP-TO-DATE ZULLEN ZIJN, DAT ZE ONONDERBROKEN ZULLEN ZIJN OF BESCHIKBAAR OP EEN BEPAALD TIJDSTIP OF LOCATIE; (II) DAT ELK DEFECT OF FOUT IN DE HRO APP, MARKTPLAATS OF INHOUD (MET INBEGRIP VAN NFT MEDIA EN VIRTUELE GOEDEREN) ZAL WORDEN GECORRIGEERD; OF (III) DAT DE HRO APP, MARKTPLAATS, EN ALLE INHOUD (MET INBEGRIP VAN NFT MEDIA EN VIRTUELE GOEDEREN) VRIJ ZAL ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN.

U BEGRIJPT, ERKENT EN AANVAARDT DAT USPC, ONZE GELIEERDE ONDERNEMINGEN OF ONZE LEVERANCIERS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U, NOCH CONTRACTUEEL, NOCH UIT HOOFDE VAN ONRECHTMATIGE DAAD, NALATIGHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ONDER ENIGE ANDERE JURIDISCHE OF BILLIJKHEIDSLEER, VOOR ENIGE INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE OF GEVOLGSCHADE OF EXEMPLARISCHE OF PUNITIEVE SCHADEVERGOEDINGEN (MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT WINSTDERVING, GEBRUIKSDERVING OF VERLIES VAN GEGEVENS OF INFORMATIE VAN WELKE AARD OOK) ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET DE HRO APP, DE MARKTPLAATS OF OM HET EVEN WELKE INHOUD (MET INBEGRIP VAN NFT MEDIA EN VIRTUELE GOEDEREN) OF UW GEBRUIK DAARVAN, ZELFS AL WERDEN WIJ OF ZIJ OP DE HOOGTE GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE OF VERLIEZEN. U BEGRIJPT EN AANVAARDT DAT DE COLLECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID VAN USPC, OM HET EVEN WELKE VAN ONZE GELIEERDE ONDERNEMINGEN OF LEVERANCIERS, EN ALLE MET HEN VERBONDEN PERSONEN TEN AANZIEN VAN U (ONGEACHT OF DIE AANSPRAKELIJKHEID CONTRACTUEEL, UIT HOOFDE VAN ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS IS) IN GEEN GEVAL HET BEDRAG VAN US $25 KAN OVERSCHRIJDEN.

ZONDER BEPERKING VAN HET VOORGAANDE, BEGRIJPT, ERKENT EN AANVAARDT U DAT USPC, ONZE GELIEERDE ONDERNEMINGEN EN ONZE LEVERANCIERS NIET AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U VOOR WELKE VERLIEZEN, SCHADE OF CLAIMS OOK DIE VOORTVLOEIEN UIT OF VERBAND HOUDEN MET UW GEBRUIK (OF ONMOGELIJKHEID VAN GEBRUIK) VAN DE HRO APP OF MARKTPLAATS, OF UW AANKOOP, ONTVANGST, GEBRUIK, VERKOOP, VERHANDELING, OVERDRACHT OF ANDERE VORM VAN BESCHIKKING VAN EEN HRO NFT, OF DE ONMOGELIJKHEID VOOR U OM OVER TE GAAN TOT AANKOOP, ONTVANGST, GEBRUIK, VERKOOP, VERHANDELING, OVERDRACHT OF ANDERE VORM VAN BESCHIKKING VAN EEN HRO NFT, WAARONDER:

 • GEBRUIKERSFOUTEN, ZOALS EEN ONBEDOELDE OF EEN PER ONGELUK OF PER VERGISSING VERRICHTE AANKOOP, VERGETEN WACHTWOORDEN, OF NIET CORRECT OPGESTELDE SLIMME CONTRACTEN OF TRANSACTIES;
 • VERBINDINGSPROBLEMEN OP HET INTERNET, SERVERPROBLEMEN, HARDWARE- OF SOFTWAREPROBLEMEN OF CORRUPTIE OF VERLIES VAN GEGEVENS;
 • ALLE PROBLEEM MET HET BETROKKEN BLOCKCHAINNETWERK VAN EEN DERDE, MET INBEGRIP VAN FORKS, PROBLEMEN MET TECHNISCHE KNOOPPUNTEN OF ANDERE PROBLEMEN DIE RESULTEREN IN VERLIES VAN ACTIVA OF FONDSEN, MET INBEGRIP VAN ELKE LAATTIJDIGE OF NIET-MELDING VAN DIE PROBLEMEN DOOR DERDE-ONTWIKKELAARS OF VERTEGENWOORDIGERS;
 • ALLE PROBLEMEN MET EEN WALLET DIE U GEBRUIKT, ZOALS MAAR NIET BEPERKT TOT FOUTEN, STORINGEN OF DEFECTEN IN DE WALLET, OF BESCHADIGDE WALLETBESTANDEN; OF
 • ONGEOORLOOFDE TOEGANG OF ACTIVITEITEN VAN DERDEN, WAARONDER HET GEBRUIK VAN VIRUSSEN, PHISHING, BRUTE FORCE OF ANDERE AANVALLEN GERICHT TEGEN DE HRO APP OF MARKTPLAATS, OF TEGEN HET BETROKKEN BLOCKCHAINNETWERK VAN DERDEN, OF TEGEN EEN WALLET.

INDIEN ALLE OF EEN DEEL VAN DE BOVENSTAANDE DISCLAIMERS OF AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN KRACHTENS HET TOEPASSELIJK RECHT NIET OP U VAN TOEPASSING KUNNEN ZIJN, ZULLEN ZE VAN TOEPASSING ZIJN IN DE RUIMSTE MATE DIE DOOR HET TOEPASSELIJK RECHT WORDT TOEGESTAAN.

Ontheffing en vergoeding

U stemt ermee in om USPC en onze gelieerde ondernemingen en Leveranciers, met inbegrip van onze en hun opvolgers en rechtverkrijgenden, vrij te stellen van, te verdedigen, te vergoeden en te vrijwaren (voor zover toegestaan door het toepasselijk recht) voor alle claims, vorderingen, rechtszaken, aansprakelijkheid, schadevergoedingen, verliezen, onderzoeken, vonnissen, boetes, straffen, schikkingen, rente, kosten en uitgaven (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, advocaatkosten en kosten in verband met lichamelijk letsel en emotionele schade) die voortvloeien uit of verband houden met: (i) uw gebruik of misbruik van de HRO App, Marktplaats, de HRO NFT’s of enige Inhoud (met inbegrip van alle NFT Media of Virtuele Goederen); (ii) schending door u van deze Gebruiksvoorwaarden, enige toepasselijke NFT Licentievoorwaarden of de toepasselijke wetgeving; (iii) uw Gebruikersmateriaal; of (iv) schending door u van rechten van derden.

BENT U EEN INWONER VAN CALIFORNIË, DAN DOET U HIERBIJ AFSTAND VAN ARTIKEL 1542 VAN DE CALIFORNIA CIVIL CODE IN VERBAND MET HET VOORGAANDE, DAT LUIDT ALS VOLGT: “EEN ALGEMENE ONTHEFFING SLAAT NIET OP VORDERINGEN WAARVAN DE SCHULDEISER NIET OP DE HOOGTE IS NOCH EEN VERMOEDEN HEEFT DAT ZE BESTAAN IN ZIJN OF HAAR VOORDEEL OP HET OGENBLIK VAN UITVOERING VAN DE ONTHEFFING, DIE, INDIEN HEM/HAAR BEKEND, ZIJN/HAAR SCHIKKING MET DE SCHULDENAAR AANZIENLIJK ZOU HEBBEN BEÏNVLOED.”

Toepasselijk recht en internationale praktijk

Alle aangelegenheden in verband met de HRO App, de Marktplaats en deze Gebruiksvoorwaarden, en alle geschillen of vorderingen die eruit voortvloeien of er verband mee houden (waaronder in elk geval ook niet-contractuele geschillen of vorderingen), worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de interne wetten van de staat New York zonder inachtneming van de rechtskeuzebepalingen of collisieregels (van de staat New York of enig ander rechtsgebied). Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, indien van toepassing, is niet van toepassing op deze Gebruiksvoorwaarden.

Wij claimen niet dat de HRO App, Marktplaats of enige Inhoud ervan toegankelijk of passend is buiten de Verenigde Staten. De toegang tot de HRO App en Marktplaats kan mogelijk onwettig zijn voor bepaalde personen of in bepaalde landen. Als u toegang neemt tot de HRO App en Marktplaats van buiten de Verenigde Staten, dan doet u dit op eigen initiatief en risico en bent u verantwoordelijk voor de naleving van alle toepasselijke lokale wetten en voorschriften.

Geschillenregeling en bindende arbitrage

U AANVAARDT OM AFSTAND TE DOEN VAN ALLE RECHTEN OM GESCHILLEN TE BESLECHTEN VOOR EEN RECHTBANK OF JURY, OF OM DEEL TE NEMEN AAN EEN REPRESENTATIEVE OF COLLECTIEVE RECHTSVORDERING. OOK ANDERE RECHTEN DIE U ZOU HEBBEN VOOR EEN RECHTBANK, KUNNEN ONBESCHIKBAAR OF BEPERKT ZIJN BIJ ARBITRAGE. ELKE CLAIM, GESCHIL OF ONENIGHEID (OP GROND VAN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, DIE REEDS BESTOND OF NU OF IN TOEKOMST ONTSTAAT, INCLUSIEF STATUTAIRE, CONSUMENTENBESCHERMINGS-, GEMEENRECHTELIJKE VORDERINGEN OF VORDERINGEN WEGENS ONRECHTMATIGE DAAD OF OM EEN VERBOD OF BILLIJKE REGELING TE VERKRIJGEN) TUSSEN U EN USPC EN ONZE GELIEERDE ONDERNEMINGEN EN LEVERANCIERS, MET INBEGRIP VAN HUN OPVOLGERS EN RECHTVERKRIJGENDEN, DIE VOORTVLOEIT UIT OF OP WELKE WIJZE OOK VERBAND HOUDT MET DE HRO APP, MARKTPLAATS EN INHOUD (MET INBEGRIP VAN ALLE NFT MEDIA OF VIRTUELE GOEDEREN), ZAL EXCLUSIEF EN DEFINITIEF WORDEN GEREGELD DOOR BINDENDE ARBITRAGE.

De arbitrage wordt uitgevoerd door de American Arbitration Association (“AAA”) overeenkomstig de op het ogenblik geldende Regels voor consumentenarbitrage (de “AAA-regels”), behalve zoals gewijzigd in dit artikel. (De AAA-regels zijn verkrijgbaar op adr.org of telefonisch bij de AAA op het nummer +1-800-778-7879.) De interpretatie en handhaving van dit artikel zijn onderworpen aan de Amerikaanse federale arbitragewet. De arbitrage zal plaatsvinden in Erlanger, Kentucky of Cincinnati, Ohio. Bij een geschil met een geclaimde waarde van ten hoogste US $250.000, wordt de arbitrage behandeld en beslecht door één enkele neutrale arbiter die een gepensioneerde rechter of advocaat is met minstens 15 jaar praktijkervaring aan de balie in de materie van het geschil. Bij een geschil met een geclaimde waarde boven $250.000, of als USPC naar eigen goeddunken beslist om de arbitragekosten boven wat een procedure voor een enkele neutrale arbiter zou kosten te dragen, wordt de arbitrage behandeld en beslecht door een panel van drie arbiters. Elke partij kiest een lid en het derde lid (dat het panel zal voorzitten) wordt gekozen door de twee door de partijen aangestelde leden of door de AAA. De arbiter of het panel heeft exclusieve bevoegdheid om zich uit te spreken over elk geschil over de vatbaarheid voor arbitrage of uitvoerbaarheid van dit arbitragebeding, inclusief elke betwisting over de redelijkheid ervan of elke andere claim dat het arbitragebeding of de Overeenkomst nietig, vernietigbaar of anderszins ongeldig zou zijn. De arbiter of het panel is bevoegd om elke vorm van herstel toe te kennen die naar recht of billijkheid beschikbaar zou zijn voor de rechtbank. Elke uitspraak van de arbiter of het panel is definitief en bindend voor elk van de partijen en kan worden ingeroepen als uitspraak voor iedere bevoegde rechtbank.

U gaat akkoord met arbitrage op individuele basis. In geen enkel geschil HEBT U HET RECHT OM U TE VOEGEN OF AAN TE SLUITEN BIJ RECHTS- OF ARBITRALE VORDERINGEN VAN OF TEGEN ANDERE PERSONEN OF ENTITEITEN OF OM ANDERSZINS DEEL TE NEMEN AAN ENIGE VORDERING ALS GROEPSVERTEGENWOORDIGER, GROEPSLID OF IN EEN ALGEMENE HOEDANIGHEID VAN PARTICULIERE GEVOLMACHTIGDE. Het scheidsgerecht mag geen vorderingen van meer dan één persoon of entiteit samenvoegen en mag niet anderszins enige vorm van representatieve of collectieve procedure voorzitten. Het scheidsgerecht is niet bevoegd om de afdwingbaarheid van deze afstand van groepsarbitrage te beoordelen en een betwisting van het beding van afstand van groepsarbitrage kan enkel worden voorgelegd aan een bevoegde rechtbank. Indien een bepaling van deze arbitrageovereenkomst onuitvoerbaar wordt bevonden, zal de onuitvoerbare bepaling worden geschrapt en blijven de overige arbitragebepalingen van kracht.

De voorgaande bepalingen van dit artikel zijn niet van toepassing op een rechtsvordering die USPC instelt om een rechterlijk bevel of ander billijk herstel te verkrijgen voor een verlies, kosten of schade (of potentieel verlies, kosten of schade) in verband met zijn intellectuele eigendomsrechten, zijn producten of zijn diensten. U aanvaardt dat dergelijke vorderingen kunnen worden gebracht voor de staats- of federale rechtbanken in New York County, in de Staat New York en u doet afstand van elk bezwaar tegen de rechtsbevoegdheid of locatie van die rechtbanken.

ELKE VORDERING NAAR AANLEIDING VAN OF IN VERBAND MET DE HRO APP, MARKTPLAATS OF OM HET EVEN WELKE INHOUD MOET WORDEN INGESTELD BINNEN ÉÉN (1) JAAR NADAT DE VORDERING IS ONTSTAAN; NA DIE TERMIJN IS ER GEEN VORDERING MEER MOGELIJK.

Diversen

Deze Gebruiksvoorwaarden, samen met alle toepasselijke NFT Licentievoorwaarden, ons Privacybeleid en alle andere toepasselijke voorwaarden, regels en beleid, vormen de volledige overeenkomst tussen u en USPC met betrekking tot het gebruik van de HRO App Marktplaats en Inhoud (met inbegrip van NFT Media en Virtuele Goederen). Indien een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden door een bevoegde rechtbank ongeldig zou worden geacht, dan doet de ongeldigheid van die bepaling niets af aan de geldigheid van de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden, die onverminderd van kracht blijven. De afstand van welke bepaling ook van deze Gebruiksvoorwaarden kan niet worden beschouwd als afstand van die bepaling voor de toekomst of als permanente afstand noch als afstand van enige andere bepaling, en het feit dat wij een recht of bepaling krachtens deze Gebruiksvoorwaarden niet inroepen, vormt geen afstand van dat recht of die bepaling. Elke bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden die, door haar aard, de beëindiging van deze Gebruiksvoorwaarden overleeft, blijft van kracht na die beëindiging.

Uw opmerkingen en bezwaren

Alle kennisgevingen van claims wegens inbreuken op auteursrechten moeten worden gericht aan de in het artikel “Beleid inzake inbreuken op auteursrechten” hierboven genoemde copyright agent, op de manier en met de middelen die daarin worden vermeld.

Alle andere feedback, opmerkingen, verzoeken om technische ondersteuning en andere communicaties met betrekking tot de HRO App of Marktplaats dienen te worden gericht aan:

[email protected]

Of

United States Playing Card Company
T.a.v. Hro Support
300 Gap Way
Erlanger, Kentucky 41018

Bijlage 1 bij de Gebruiksvoorwaarden

Aanvullende voorwaarden voor Europese Gebruikers

Bent u een gebruiker in de Europese Economische Ruimte (“EU-gebruiker(s)“) of in het Verenigd Koninkrijk (“UK-gebruiker(s)“) (gezamenlijk “Europese gebruiker(s)“), dan zijn de Gebruiksvoorwaarden op u van toepassing, met uitzondering van de hierna bepaalde afwijkingen en aanvullende voorwaarden. In geval van tegenstrijdigheid of conflict tussen de Gebruiksvoorwaarden en deze aanvullende bepalingen (“Aanvullende voorwaarden“), prevaleren de Aanvullende voorwaarden.

De Gebruiksvoorwaarden worden aangegaan door en tussen u en The United States Playing Card Company, een in Delaware in de Verenigde Staten gevestigde vennootschap met maatschappelijke zetel te 300 Gap Way, Erlanger, KY 41018, Verenigde Staten. U kunt contact met ons opnemen op het HRO platform: https://shop.hro.gg/pages/contact.

 1. Voorwoord

Het voorwoord bij het begin van de Gebruiksvoorwaarden is niet van toepassing op de Europese Gebruikers en wordt vervangen als volgt:

LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG ALVORENS DE HRO MARKTPLAATS APP (IN HETZIJ DESKTOP- OF MOBIELE VERSIE) TE DOWNLOADEN OF TE GEBRUIKEN. NIETS IN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN DOET AFBREUK AAN UW WETTELIJKE RECHTEN. ALS U EEN CONSUMENT-GEBRUIKER BENT EN WIJ DE HRO APP AAN U RICHTEN (EN/OF ONZE COMMERCIËLE OF PROFESSIONELE ACTIVITEITEN IN VERBAND MET DE HRO APP UITOEFENEN) IN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE (“EU-GEBRUIKER”) OF IN HET VERENIGD KONINKRIJK (“UK-GEBRUIKER”), DAN ZIJN DE AANVULLENDE BEPALINGEN VAN BIJLAGE 1 OP U VAN TOEPASSING ZOALS DAARIN BESCHREVEN.

 1. Wijzigingen van de Gebruiksvoorwaarden

Het artikel “Wijzigingen van de Gebruiksvoorwaarden” is niet van toepassing op de Europese Gebruikers en wordt vervangen als volgt:

Voor de Europese Gebruikers kunnen wij deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd redelijkerwijs herzien en bijwerken, met name om rekening te houden met: (i) wijzigingen in de wet; (ii) wijzigingen in de aard, de kenmerken en/of functionaliteit van de HRO App of ingevolge nieuwe technologieën; (iii) veiligheidskwesties; en/of (iv) veranderingen in omstandigheden buiten onze redelijke controle. Als wij wijzigingen aanbrengen, zullen wij u ten minste dertig (30) dagen van tevoren van die wijzigingen in kennis stellen. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de wijziging binnen een in de kennisgeving bepaalde termijn van ten minste dertig (30) dagen. Als u bezwaar maakt, zal de wijziging niet ingaan. Bij gebrek aan bezwaar, zal de wijziging worden geacht te hebben plaatsgevonden. Wij zullen u in de kennisgeving van wijziging informeren over uw recht van bezwaar en op het bovengenoemde gevolg van gebrek aan bezwaar.”

 1. Toestemming voor elektronische communicatie

Het artikel “Toestemming voor elektronische communicatie” is niet van toepassing op de Europese Gebruikers en wordt vervangen als volgt:

“Wij kunnen u elektronische berichten sturen conform de toepasselijke wetten en uw persoonsgegevens zullen worden gebruikt in overeenstemming met ons Privacybeleid dat hier beschikbaar is: https://app.hro.gg/privacy-policy.”

 1. Accountregistratie

De woorden “naar ons eigen goeddunken” in de laatste zin van het artikel “Accountregistratie” worden geschrapt voor de Europese Gebruikers.

Na de laatste zin van het artikel “Accountregistratie” wordt, alleen voor de EU-gebruikers, het volgende toegevoegd:

“Alvorens ons hierin beschreven beëindigings- of schorsingsrecht uit te oefenen, zullen wij u een voorafgaande kennisgeving richten met vermelding van de vermeende inbreuk waarbij u veertien (14) dagen of een aan de omstandigheden aangepaste termijn vanaf de ontvangst van die kennisgeving krijgt om de inbreuk te verhelpen. Wij hebben het recht om onze rechten uit te oefenen zonder voorafgaande kennisgeving indien de inbreuk, door zijn aard, niet redelijkerwijs kan worden verholpen of indien redelijkerwijs niet van ons kan worden verwacht dat wij in de gegeven omstandigheden het einde van de hersteltermijn afwachten. De wettelijke rechten van beide partijen voor beëindiging om dringende redenen blijven ongewijzigd.”

 1. Voorbehoud van rechten

Het artikel “Voorbehoud van rechten” is niet van toepassing op de Europese Gebruikers en wordt vervangen als volgt:

“Wij kunnen de HRO App of de Inhoud (met inbegrip van de Virtuele Goederen) geheel of gedeeltelijk wijzigen of stopzetten om een geldige reden, bijvoorbeeld om veiligheidsredenen. In dat geval zal elke betrokken Gebruiker in kennis worden gesteld van de wijzigingen. Als u een account registreert op de HRO App, behouden wij ons het recht voor om uw account te schorsen of te beëindigen, als wij (naar eigen inzicht) oordelen dat u inbreuk maakt op deze Gebruiksvoorwaarden of de toepasselijke wetgeving, of dat u door uw gebruik van de HRO App, USPC of een van onze gelieerde ondernemingen of Leveranciers kunt blootstellen aan enigerlei aansprakelijkheid of onze merken of reputatie of die van onze Leveranciers kunt schaden.”

 1. Virtuele goederen

 

Het volgende wordt toegevoegd aan de laatste zin van het artikel “Virtuele Goederen” voor Europese Gebruikers:

“U erkent en aanvaardt dat door een Virtueel Goed op de HRO App te kopen, u vraagt dat het Virtuele Goed onmiddellijk aan u wordt geleverd, dat u onmiddellijk over het voordeel van het Virtuele Goed zult beschikken en dat u zodoende afstand doet van uw verzakings- of herroepingsrecht krachtens de wetgeving betreffende de consumentenbescherming voor de overeenkomst voor het Virtuele Goed. Uw wettelijke garantierechten met betrekking tot de Virtuele Goederen blijven ongewijzigd.

 1. Gebruikersinteracties

De laatste zin van artikel “Gebruikersinteracties” wordt alleen voor EU-gebruikers vervangen als volgt:

“Als u de voorgaande richtlijnen schendt, kunnen wij uw account onmiddellijk schorsen of beëindigen, met dien verstande dat wij – alvorens dit recht uit te oefenen – u een voorafgaande kennisgeving richten met vermelding van de vermeende inbreuk waarbij u veertien (14) dagen of een aan de omstandigheden aangepaste termijn vanaf de ontvangst van die kennisgeving krijgt om de inbreuk te verhelpen. Wij hebben het recht om onze rechten uit te oefenen zonder voorafgaande kennisgeving indien de inbreuk, door zijn aard, niet redelijkerwijs kan worden verholpen of indien redelijkerwijs niet van ons kan worden verwacht dat wij in de gegeven omstandigheden het einde van de hersteltermijn afwachten. De wettelijke rechten van beide partijen voor beëindiging om dringende redenen blijven ongewijzigd.”

 1. Gebruik van In-App chat en Sociale mediafuncties

In afwijking van het artikel “Gebruik van In-App chatfuncties en Sociale mediafuncties” voor EU-gebruikers alleen:

USPC en onze Leveranciers behouden zich het recht voor (i) om de communicaties tussen gebruikers te controleren en te modereren en communicaties die aanstootgevend, ongepast of anderszins strijdig zijn met deze Gebruiksvoorwaarden te verwijderen en (ii) om kopieën van gebruikerscommunicaties te registreren, vast te leggen en te bewaren – voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving – met het oog op productverbetering, gegevensonderzoek en archivering.

Alles registraties, logs en kopieën van gebruikerscommunicaties die wij maken zijn onderworpen aan de toepasselijke wetten.

Gelieve de grootste discretie en voorzichtigheid aan de dag te leggen wanneer u gegevens doorgeeft in tekst- of audiocommunicaties met andere gebruikers. Door u verstrekte informatie kan door anderen worden gebruikt op een manier die beledigend of schadelijk is voor u of een ander persoon of die een schending inhoudt van uw of andermans rechten.

De HRO App kan bepaalde sociale mediafuncties bieden die u in staat stellen om:

 • Vanaf uw eigen website of bepaalde websites van derden een link te maken naar bepaalde Inhoud op de HRO App.
 • E-mails of andere communicaties met bepaalde Inhoud of links naar bepaalde Inhoud op de HRO App te verzenden.
 • Te zorgen dat beperkte delen van de Inhoud van de HRO App worden weergegeven of lijken te worden weergegeven op uw eigen website of op bepaalde websites van derden.

U mag deze functies enkel gebruiken zoals ze door ons zijn verstrekt en uitsluitend met betrekking tot de inhoud waarmee ze zijn weergegeven. Behoudens het voorgaande, is het u verboden:

 • Een link te maken vanaf een website die niet uw eigendom is.
 • Te bewerkstelligen dat de HRO App of delen ervan door, bijvoorbeeld, framing, deeplinking of inline-linking worden weergegeven, of lijken te worden weergegeven op een andere website.
 • Een link te maken naar een ander deel van de HRO App dan de homepagina.
 • Andere handelingen te verrichten met betrekking tot de HRO App of de Inhoud ervan die strijdig zijn met welke andere bepaling ook van deze Gebruiksvoorwaarden.

U stemt ermee in om met ons samen te werken om onmiddellijk een einde te stellen aan ongeoorloofde framing of linking. Wij behouden ons het recht voor om de toestemming om links te maken zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken.

Wij kunnen alle sociale mediafuncties en alle links te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving deactiveren.”

 1. Beleid inzake inbreuken op auteursrechten

De eerste twee zinnen van het artikel “Beleid inzake inbreuken op auteursrechten” zijn van toepassing op alle Europese Gebruikers. De overige alinea’s worden vervangen door het volgende:

“Als u meent dat welk materiaal ook dat toegankelijk is op de HRO App inbreuk maakt op uw auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten, kunt u inhoud aan ons melden door een e-mail te sturen naar [email protected], met als onderwerpregel “Inbreukmelding”. Gelieve in uw “Melding van inbreuk” de volgende gegevens te vermelden: (i) een beschrijving van het recht of de rechten die volgens u zijn geschonden; (ii) een beschrijving van het materiaal dat volgens u inbreuk maakt op uw recht(en) en dat moet worden verwijderd of ontoegankelijk moet worden gemaakt; (iii) informatie die redelijkerwijze volstaat om het materiaal te kunnen lokaliseren, waaronder ten minste, indien van toepassing, de URL van de op de HRO App weergegeven link waar dat materiaal kan worden gevonden, of een screenshot van het inbreukmakende materiaal; en (iv) gegevens zoals uw naam en voornaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres zodat wij contact met u kunnen opnemen over uw klacht.”

 1. Intellectuele eigendom

 

De woorden “en kan door ons te allen tijde en om welke reden ook worden ingetrokken en beëindigd” worden, voor EU-gebruikers alleen, verwijderd uit het artikel “Intellectuele eigendom” en vervangen door het volgende:

“Wij kunnen de krachtens dit artikel aan u verleende licentie enkel intrekken en beëindigen wanneer u een wezenlijke voorwaarde van de Gebruiksvoorwaarden schendt, met dien verstande dat wij u een voorafgaande kennisgeving zullen richten met vermelding van de vermeende inbreuk waarbij u veertien (14) dagen of een aan de omstandigheden aangepaste termijn vanaf de ontvangst van die kennisgeving krijgt om de inbreuk te verhelpen. Wij hebben het recht om onze rechten uit te oefenen zonder voorafgaande kennisgeving indien de inbreuk, door zijn aard, niet redelijkerwijs kan worden verholpen of indien redelijkerwijs niet van ons kan worden verwacht dat wij in de gegeven omstandigheden het einde van de hersteltermijn afwachten. De wettelijke rechten van beide partijen voor beëindiging om dringende redenen blijven ongewijzigd.”

Bent u een EU-gebruiker met woonplaats in Frankrijk, dan gelden alle licenties die krachtens de Gebruiksvoorwaarden aan u worden verleend voor de toepasselijke wettelijke bescherming van de intellectuele eigendomsrechten en worden de licenties aan ons verleend voor de duur van onze overeenkomst met u.

 1. Aanvaarding van risico’s

 

Aan de laatste zin van het artikel “Aanvaarding van risico’s” wordt voor de Europese gebruikers het volgende toegevoegd:

 

“RISICOWAARSCHUWING: CRYPTOASSETS

NFT’s zijn unieke digitale verzamelobjecten. Hou er rekening mee dat HRO NFT’s geen intrinsieke waarde hebben. Als u beslist om de HRO NFT’s te verhandelen, is er geen garantie dat (als u een HRO NFT wilt verkopen) u met die verkoop winst zult maken of de bedragen die u voor die HRO NFT hebt betaald zult recupereren. Wanneer u handelt, kunnen belastingen geheven worden op de winst die u maakt op de verkoop van een HRO NFT (en in het bijzonder vermogenswinstbelasting).

Voor UK-gebruikers: NFT’s (net als alle andere cryptoactiva) worden momenteel niet gereguleerd door de Financial Conduct Authority in het Verenigd Koninkrijk en genieten dus niet de bescherming van de Financial Ombudsman Service of het Financial Services Compensation Scheme.”

Bent u een EU-gebruiker met woonplaats in Spanje, dan is de tweede alinea van het artikel “Aanvaarding van risico’s” niet van toepassing en geldt in plaats daarvan het volgende:

Er zijn risico’s verbonden aan internetgebaseerde digitale activa, waaronder maar niet beperkt tot hardware-, software- en verbindingsrisico’s, het risico voor kwaadaardige software en het risico dat derden ongeoorloofde toegang krijgen tot in uw Wallet opgeslagen informatie. Wij en onze gelieerde ondernemingen en leveranciers zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk jegens u voor communicatiestoringen, onderbrekingen, fouten, verstoringen of vertragingen die u kunt ervaren bij het gebruik van de HRO App als gevolg van redenen die niet aan ons kunnen worden toegeschreven, onvoorziene omstandigheden of overmacht.”

 

 1. Aansprakelijkheid

De eerste twee alinea’s van het artikel “Geen garanties; Aansprakelijkheidsbeperking” die de aansprakelijkheid van HRO krachtens de Gebruiksvoorwaarden beperken, zijn niet van toepassing op de Europese Gebruikers, voor wie in de plaats de volgende voorwaarden gelden:

Niets in deze Gebruiksvoorwaarden houdt enige beperking of uitsluiting in van onze aansprakelijkheid voor: (i) overlijden of lichamelijk letsel als gevolg van onze nalatigheid; (ii) bedrog of bedrieglijke verkeerde voorstelling; en (iii) elke aangelegenheid waarbij het voor ons onwettig zou zijn om onze aansprakelijkheid uit te sluiten of te beperken. Onder voorbehoud hiervan zijn wij, wanneer wij deze Gebruiksvoorwaarden niet naleven, aansprakelijk voor verlies of schade die u lijdt die een voorzienbaar gevolg is van onze schending van deze Gebruiksvoorwaarden of onze nalatigheid, maar wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade die niet te voorzien is. Verlies of schade is voorzienbaar als het een vanzelfsprekend gevolg is van schending door ons of als de mogelijkheid ervan voor u en ons bekend was op het ogenblik dat u toegang nam tot de HRO App. Niettegenstaande dit, en behoudens zoals hierboven uiteengezet, is onze totale aansprakelijkheid jegens u voor enig verlies of schade voortvloeiend uit of in verband met deze Gebruiksvoorwaarden, zowel contractueel (ook krachtens een schadevergoeding), uit onrechtmatige daad (waaronder nalatigheid) of anderszins beperkt tot £ 100 / € 100.

Niets in deze Gebruiksvoorwaarden doet afbreuk aan uw wettelijke rechten, waaronder, indien u een EU-gebruiker bent met woonplaats in Frankrijk, uw recht op vergoeding voor alle geleden schade bij schending door ons van een van onze verplichtingen krachtens deze Gebruiksvoorwaarden. U stemt ermee in om de HRO App, of enige inhoud van de HRO App, niet te gebruiken voor commerciële of zakelijke doeleinden en wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor enige winstderving, verlies van zaken, bedrijfsonderbreking of verlies van zakelijke kansen.

Bent u een EU-gebruiker met woonplaats in Frankrijk, dan worden de volgende alinea’s toegevoegd aan de laatste zin van het artikel “Aansprakelijkheid“:

Overeenkomstig artikel L 224-25-5 van het Franse consumentenwetboek, is de volgende wettelijke conformiteitsgarantie van toepassing op de digitale diensten:

De consument kan aanspraak maken op de wettelijke conformiteitsgarantie wanneer zich een conformiteitsgebrek voordoet gedurende de periode van levering van de digitale inhoud of digitale diensten door de professional vanaf de levering van de digitale inhoud of de digitale dienst. Gedurende die periode moet de consument alleen het bestaan van het conformiteitsgebrek aantonen en niet de datum waarop het aan het licht is gekomen.

De wettelijke conformiteitsgarantie houdt de verplichting in om alle updates te verstrekken die nodig zijn om de conformiteit van de digitale inhoud of de digitale dienst te handhaven gedurende de periode dat de digitale inhoud of de digitale diensten worden geleverd.

De wettelijke conformiteitsgarantie geeft de consument het recht om te eisen dat de digitale inhoud of de digitale dienst binnen een redelijke termijn na zijn verzoek, kosteloos en zonder ernstige overlast voor hem conform wordt gemaakt.

De consument kan een prijsvermindering verkrijgen als hij de digitale inhoud of de digitale dienst behoudt, of hij kan de overeenkomst ontbinden en volledige terugbetaling verkrijgen tegen afstand van de digitale inhoud of de digitale dienst, indien:

1° De professional weigert de digitale inhoud of de digitale dienst conform te maken;

2° Het conform maken van de digitale inhoud of de digitale dienst niet binnen een redelijke termijn plaatsvindt;

3° Het conform maken van de digitale inhoud of de digitale dienst niet mogelijk is zonder kosten voor de consument;

4° Het conform maken van de digitale inhoud of de digitale dienst ernstige overlast meebrengt voor de consument;

5° Het conformiteitsgebrek van de digitale inhoud of de digitale dienst aanhoudt ondanks de poging van de professional om deze conform te maken.

De consument heeft ook recht op prijsvermindering of ontbinding van de overeenkomst wanneer het conformiteitsgebrek zo ernstig is dat het een onmiddellijke prijsvermindering of ontbinding van de overeenkomst rechtvaardigt. In dat geval wordt niet vereist dat de consument eerst vraagt dat de digitale inhoud of de digitale dienst conform wordt gemaakt.

In gevallen waarin het conformiteitsgebrek gering is, heeft de consument maar recht op ontbinding van de overeenkomst indien de overeenkomst niet voorziet in de betaling van een prijs.

Elke periode van onbeschikbaarheid om de digitale inhoud of de digitale dienst opnieuw conform te maken, schort de resterende garantieperiode op totdat de digitale inhoud of de digitale dienst opnieuw conform wordt geleverd.

Deze rechten vloeien voort uit de toepassing van de artikelen L. 224-25-1 tot en met L. 224-25-31 van het consumentenwetboek.

De professional die te kwader trouw de uitvoering van de wettelijke conformiteitsgarantie belemmert, wordt bestraft met een burgerlijke boete tot een maximaal bedrag van 300.000 euro, die kan worden verhoogd tot 10% van de gemiddelde jaaromzet (artikel L. 242-18-1 van het consumentenwetboek).

De consument geniet ook van de wettelijke garantie tegen verborgen gebreken in toepassing van de artikelen 1641 tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek, gedurende een periode van twee jaar vanaf de vaststelling van het gebrek. Deze garantie geeft recht op een prijsvermindering indien de digitale inhoud of digitale dienst wordt behouden, of op volledige terugbetaling indien wordt afgezien van de digitale inhoud of digitale dienst.”

Updates: U zult geïnformeerd worden en de nodige updates krijgen om de conformiteit tijdens de uitvoeringsperiode van de dienst te handhaven. Wanneer een Gebruiker verzuimt de door ons verstrekte updates binnen een redelijke termijn te installeren, zijn wij niet aansprakelijk voor een conformiteitsgebrek als dat uitsluitend het gevolg is van de afwezigheid van de betrokken update. Wij kunnen u ook updates verstrekken die niet noodzakelijk zijn om de conformiteit van de digitale inhoud of dienst te handhaven, maar die aanbevolen zijn. Wij zullen u redelijk van tevoren en op een duurzame drager informeren over de geplande update, met vermelding van de datum waarop die zal plaatsvinden. Deze update zal zonder extra kosten voor u worden uitgevoerd. U hebt het recht om de update te weigeren of, in voorkomend geval, te de-installeren, indien de update negatieve gevolgen heeft voor de toegang tot of het gebruik van de digitale inhoud of de digitale dienst. In dat geval kan de overeenkomst van rechtswege en zonder kosten voor u worden ontbonden binnen een termijn van maximaal dertig (30) dagen, tenzij de gevolgen van de update slechts gering zijn. U kunt de overeenkomst echter niet ontbinden indien wij u de mogelijkheid hebben geboden om de digitale inhoud of dienst zonder de update te behouden, onder meer door de update te verwijderen, en de digitale inhoud of digitale dienst conform blijft.”

 1. Toepasselijk recht en internationale praktijk

Niettegenstaande het artikel “Toepasselijk recht en internationale praktijk”, geniet u, als u een Europese gebruiker bent, van alle dwingende bepalingen van het recht van het land van uw woonplaats. Niets in deze Gebruiksvoorwaarden, ook niet in het artikel “Toepasselijk recht en internationale praktijk“, raakt aan uw rechten als Europese Gebruiker-consument om u te beroepen op die dwingende bepalingen van het lokaal recht.

De volgende alinea van het artikel “Toepasselijk recht en internationale Praktijk” is niet van toepassing op de Europese Gebruikers:

Wij claimen niet dat de HRO App of enige Inhoud ervan toegankelijk of passend is buiten de Verenigde Staten. De toegang tot de HRO App kan mogelijk onwettig zijn voor bepaalde personen of in bepaalde landen. Als u toegang neemt tot de HRO App van buiten de Verenigde Staten, dan doet u dit op eigen initiatief en risico en bent u verantwoordelijk voor de naleving van alle toepasselijke lokale wetten en voorschriften“.

 1. Geschillenregeling en arbitrage

Het artikel “Geschillenbeslechting en bindende arbitrage” is niet van toepassing voor de Europese Gebruikers en wordt vervangen door het volgende:

Niets in deze Gebruiksvoorwaarden doet afbreuk aan uw rechten als Europese Gebruiker-consument om: (i) een procedure tegen ons in te stellen bij de rechtbanken van uw gewone verblijfplaats of de wettelijk bevoegde rechtbanken, en/of (ii) een tegen u ingestelde procedure te laten brengen voor de rechtbanken van uw gewone verblijfplaats of de wettelijk bevoegde rechtbanken. Voor alle duidelijkheid, de bepalingen met betrekking tot bindende arbitrage zijn niet van toepassing op de Europese Gebruikers.

Bent u een EU-gebruiker met woonplaats in Frankrijk, dan hebt u tevens het recht om een bemiddelaar te vragen om een geschil op te lossen krachtens de Gebruiksvoorwaarden. Neem contact met ons op via [email protected] voor details over de door ons aangestelde bemiddelaars.”

 1. Diversen

De volgende alinea van het artikel “Diversen” is niet van toepassing op de Europese Gebruikers:

“Deze Gebruiksvoorwaarden, samen met alle toepasselijke HRO NFT Licentievoorwaarden, ons Privacybeleid en alle andere toepasselijke voorwaarden, regels en beleid, vormen de volledige overeenkomst tussen u en USPC met betrekking tot het gebruik van de HRO App (met inbegrip van de Marktplaats) en Inhoud (met inbegrip van de Virtuele Goederen).”