• DC Unlock the Multiverse Chapter 4 is live! Visit our store to order.
Netherlands: Hro Snapshot Rewards Terms and Conditions
HRO SNAPSHOT REWARDS PROGRAMMA
ALGEMENE VOORWAARDEN (VK en EU (uitgezonderd Duitsland))
Laatst bijgewerkt op 1 december 2023
Programmaoverzicht
1. Deze Algemene Voorwaarden, evenals de Gebruiksvoorwaarden van Hro, die er integraal deel van uitmaken, zijn van toepassing op je deelname aan het Hro Snapshot Rewards Programma (‘Programma’). Als je inwoner bent van het Verenigd Koninkrijk of de Europese Unie en ouder bent dan 18 jaar, kom je, door een geldig account (‘Account’) aan te maken op het Hro-platform, automatisch in aanmerking om je in te schrijven als deelnemer (‘Deelnemer’) aan het Programma. Als je inwoner bent van Duitsland zijn deze Algemene Voorwaarden van het Hro Snapshot Rewards Programma niet op jou van toepassing. In dat geval geldt de versie voor inwoners van Duitsland die je hier kunt vinden: [link in te voegen]. Deze Algemene Voorwaarden houden op geen enkele manier een wijziging of aanpassing in van de Gebruiksvoorwaarden van Hro, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de daarin opgenomen hoofdstukken met betrekking tot schadeloosstelling, beperking van aansprakelijkheid, toepasselijk recht, geschillenbeslechting en bindende arbitrage, en zoals gewijzigd door Bijlage 1.
2. Het Hro-Platform stelt Deelnemers in staat om een ‘score’ te verdienen (zoals hieronder beschreven) voor hun verzameling Hro-kaarten, waarmee ze vervolgens op verschillende ranglijsten worden geplaatst in overeenstemming met hun score op het Hro-Platform. Het Programma omvat een beloningsprogramma dat wordt uitgevoerd door The United States Playing Card Company (‘USPC’), waarmee Deelnemers beloningspunten (‘Rewardpunten’) en potentieel ook beloningen (‘Rewards’) kunnen verdienen op de hieronder beschreven manier.
INSCHRIJVING VOOR HET PROGRAMMA
3. Om je te kunnen inschrijven voor het Programma moet je een Account aanmaken, alle vereiste stappen doorlopen zodat ‘KYC’ (‘know your client’ = ken uw klant) kan worden uitgevoerd, tweefactorauthenticatie mogelijk maken en minstens één storting doen in je wallet (portemonnee). Per persoon mag maximaal één account worden aangemaakt en per e-mailadres mag maximaal één account bestaan, ongeacht of meer dan één persoon toegang heeft tot hetzelfde e-mailadres. De persoon die bij inschrijving wordt aangeduid als de bevoegde houder van het e-mailaccount wordt geacht de Deelnemer te zijn.
4. USPC kan deze Algemene Voorwaarden in redelijkheid van tijd tot tijd herzien en bijwerken om geldige en specifieke redenen, waaronder:
(a) wetswijzigingen;
(b) wijzigingen in de aard, functies en/of functionaliteit van het Hro-Platform en het Programma als gevolg van nieuwe technologie;
(c) beveiligingskwesties; en/of
(d) wijzigingen in omstandigheden waarover USPC redelijkerwijs geen controle heeft.
5. USPC stelt je ten minste dertig (30) dagen van tevoren op de hoogte van eventuele wijzigingen (tenzij de wijziging het gevolg is van een wetswijziging of om beveiligingsredenen moet worden doorgevoerd, in welk geval USPC de Algemene Voorwaarden wellicht op kortere termijn moet wijzigen). Als je na invoering van de wijzigingen in de Algemene Voorwaarden niet langer aan het Programma wilt deelnemen, kun je je deelname met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen annuleren (de ‘Annuleringstermijn’) door contact met ons op te nemen via de contactgegevens aan het einde van deze Algemene Voorwaarden. Als je je deelname aan het Programma annuleert in overeenstemming met dit onderdeel, mag je (tenzij we iets anders met je afspreken) je Rewardpunten gebruiken om in aanmerking komende Rewards op te vragen tijdens de Annuleringstermijn. Je Rewardpunten verlopen echter aan het einde van de Annuleringstermijn.
6. In geval van niet-naleving van deze Algemene Voorwaarden en/of de Gebruiksvoorwaarden van Hro kan USPC deelname aan het Programma verbieden.
7. USPC kan je elektronische berichten sturen in overeenstemming met toepasselijke wetgeving. Je persoonsgegevens zullen worden gebruikt in overeenstemming met ons Privacybeleid, dat je hier kunt vinden: https://app.hro.gg/privacy-policy.
8. Wij wijzen erop dat het Programma uitsluitend is bedoeld voor huiselijk, privé- en niet-commercieel gebruik. Dat betekent onder meer dat je uitsluitend in aanmerking komt voor het Programma als je een persoon bent en handelt voor doeleinden die helemaal of hoofdzakelijk buiten je dienstbetrekking, handel, bedrijf, ambacht of beroep vallen (m.a.w. een ‘Consument’ bent). Door deel te nemen aan het Programma verklaar je tegenover ons dat je handelt als Consument en niet voor doeleinden die zijn gerelateerd aan je dienstbetrekking, handel, bedrijf, ambacht of beroep.
9. Voor meer informatie over hoe USPC de persoonsgegevens gebruikt die worden verzameld in verband met het Account en/of dit Programma, worden Deelnemers verwezen naar het Privacybeleid.
10. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor geheimhouding van hun eigen Account en wachtwoorden en voor het beperken van toegang tot hun apparaten en activiteit op hun Account. Deelnemers aanvaarden daarnaast verantwoordelijkheid voor alle activiteiten die plaatsvinden in verband met hun Account.
11. USPC behoudt zich het recht voor om over te gaan tot opschorting of beëindiging van deelname door Deelnemers die het Programma gebruiken, of in geval van opschorting, ervan worden verdacht het Programma te gebruiken:
(a) in strijd met deze Algemene Voorwaarden of toepasselijke wet- en regelgeving of
(b) op een manier die oneerlijk of frauduleus is of anderszins neerkomt op valsspelen.
12. Je bevestigt en gaat ermee akkoord dat als USPC dit recht uitoefent, je Rewardpunten ongeldig worden en je niet in aanmerking komt voor het ontvangen van Rewards. Naast opschorting of beëindiging van deelname aan het Programma heeft USPC eveneens het recht om door haar nodig geachte administratieve en/of juridische stappen te nemen.
WIJZIGING, OPSCHORTING OF BEËINDIGING VAN HET PROGRAMMA
13. USPC kan het Programma opschorten, wijzigen of beëindigen. In dat geval word je daar ten minste dertig (30) dagen van tevoren van in kennis gesteld (tenzij de opschorting, wijziging of beëindiging het gevolg is van een wetswijziging of om beveiligingsredenen moet worden doorgevoerd, in welk geval USPC wellicht een kortere kennisgevingstermijn zal moeten hanteren).
14. Als je na invoering van eventuele wijzigingen in het Programma niet langer aan het Programma wilt deelnemen, kun je je deelname met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen annuleren (de ‘Annuleringstermijn’) door contact met ons op te nemen via de contactgegevens aan het einde van deze Algemene Voorwaarden. Als je je deelname aan het Programma annuleert in overeenstemming met dit onderdeel, mag je (tenzij we iets anders met je afspreken) je Rewardpunten gebruiken om in aanmerking komende Rewards op te vragen tijdens de Annuleringstermijn. Je Rewardpunten verlopen echter aan het einde van de Annuleringstermijn.
15. USPC zal proberen je ten minste dertig (30) dagen van tevoren via het e-mailadres in je Account in kennis te stellen van materiële wijzigingen in het Programma en/of de Algemene Voorwaarden (tenzij de opschorting, wijziging of beëindiging het gevolg is van een wetswijziging of om beveiligingsredenen moet worden doorgevoerd, in welk geval USPC wellicht een kortere kennisgevingstermijn zal moeten hanteren). USPC zal ook een duidelijk bericht plaatsen op het Hro-Platform (bijvoorbeeld een in-platform-bericht).
16. Als je na invoering van eventuele materiële wijzigingen in het Programma en/of deze Algemene Voorwaarden niet langer aan het Programma wilt deelnemen, kun je je deelname met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen annuleren (de ‘Annuleringstermijn’) door contact met ons op te nemen via de contactgegevens aan het einde van deze Algemene Voorwaarden. Als je je deelname aan het Programma annuleert in overeenstemming met dit onderdeel, mag je (tenzij we iets anders met je afspreken) je Rewardpunten gebruiken om in aanmerking komende Rewards op te vragen gedurende de Annuleringstermijn. Je Rewardpunten verlopen echter aan het einde van de Annuleringstermijn.
SCORE EN RANGLIJST
17. De ‘score’ voor elke Hro-kaart wordt bepaald door de zeldzaamheid en het zgn. muntnummer (Engels: ‘mint number’) van de kaart. Hoe zeldzamer de kaart, hoe hoger de score ervan. Hoe lager het muntnummer van de kaart, hoe hoger de score ervan. Een paar voorbeelden (opm.: feitelijke scores kunnen variëren en de volgende voorbeelden dienen uitsluitend ter illustratie):
Voorbeeld 1: Deelnemer A heeft 1 kaart uit de categorie (Engels: ‘tier’) Mythic (zeer zeldzaam). Deelnemer B heeft 1 kaart uit de categorie Common (niet erg zeldzaam). Deelnemer A heeft een hogere score dan Deelnemer B.
Voorbeeld 2: Deelnemer A heeft 1 Common kaart met muntnummer A22000. Deelnemer B heeft 1 Common kaart met muntnummer A500. Deelnemer B heeft een hogere score dan Deelnemer A.
18. De score van een kaart en de score van een verzameling hebben geen contante waarde (opm.: de ‘verzameling’ van een Deelnemer omvat alle kaarten die die Deelnemer bezit op het Hro-Platform.) De Deelnemer kan de score niet inwisselen of laten omzetten in contanten. De score verschijnt in het Account van elke Deelnemer en bepaalt diens plaats op de Ranglijst van het Hro-Platform (en andere Hro-ranglijsten).
19. USPC behoudt zich het recht voor een score ongeldig te verklaren en een Deelnemer van de Hro-ranglijst te verwijderen als een score op een onbehoorlijke of frauduleuze manier werd verkregen of een Deelnemer op een andere manier inbreuk maakt op deze Algemene Voorwaarden of de Gebruiksvoorwaarden van Hro.
REWARDPUNTEN, MISSIES (‘Quests’), BRANDEN EN CRAFTEN
20. Deelnemers kunnen Rewardpunten verzamelen door missies te voltooien, zoals een dagelijkse login, cumulatieve wekelijkse/maandelijks logins, ruilen, scannen, een hele categorie verzamelen, een hele Hro-kaartcollectie verzamelen, een bepaalde tijd bovenaan een Hro-Platformranglijst blijven staan, kaartpakketten openen en bepaalde aankopen doen op het Hro-Platform. Deelnemers kunnen ook Rewards krijgen door het digitaal ‘branden’ van kaarten of door ‘craft’recepten te maken. Een paar voorbeelden (opm.: de volgende voorbeelden dienen uitsluitend ter illustratie):
Voorbeeld 1: Deelnemers kunnen 2 van hun kaarten uit de categorie Superior Ink combineren met 10.000 Rewardpunten en inruilen voor een Rewardkaart uit de categorie Epic die daarvoor in aanmerking komt.
Voorbeeld 2: Deelnemers kunnen een van hun kaarten uit de categorie Epic en een van hun kaarten uit de categorie Superior Ink combineren met 50.000 Rewardpunten en inruilen voor een Rewardkaart uit de categorie Legendary die daarvoor in aanmerking komt.
21. Craftrecepten kunnen worden gewijzigd in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden. Deelnemers mogen Rewardpunten alleen gebruiken om ze in te wisselen voor in aanmerking komende Rewards en voor geen enkel ander doel. Rewardpunten mogen dus bijvoorbeeld niet worden gebruikt om kaarten te kopen op het Hro-Platform.
22. Het Programma biedt Deelnemers de mogelijkheid om Rewards en Rewardpunten te ontvangen via een promotioneel mechanisme: ‘Verborgen Snapshot’ (Engels: stealth snapshot).
VERBORGEN SNAPSHOTS
23. USPC kan het eigendom van een Deelnemer van specifieke Hro-kaarten gebruiken om te bepalen of hij/zij in aanmerking komt voor bepaalde Rewards. Dit kan worden gedaan aan de hand van een puntensysteem waarbij een Deelnemer punten krijgt toegekend voor diens eigendom van specifieke Hro-kaarten (‘Eigendomspunten’) of aan de hand van het eigendom van een Deelnemer van een specifieke verzameling Hro-kaarten. Verborgen Snapshots vinden onaangekondigd en op een door USPC bepaalde dag en tijd plaats. Een paar voorbeelden (opm.: de volgende voorbeelden dienen uitsluitend ter illustratie):
Voorbeeld 1: Deelnemers krijgen 1 Eigendomspunt voor het hebben van een Common-kaart met een oplage van 16.000, 10 Eigendomspunten voor een Uncommon-kaart met een oplage van 1.700, 30 Eigendomspunten voor een Epic-kaart met een oplage van 600 en 120 Eigendomspunten voor een Legendary-kaart met een oplage van 150. Deelnemers komen in aanmerking voor het ontvangen van een Reward voor elke 50 Eigendomspunten die ze hebben verzameld op het moment van de Verborgen Snapshot.
Voorbeeld 2: Deelnemers komen in aanmerking voor het ontvangen van verschillende soorten Rewards als ze op het moment van de Verborgen Snapshot in het bezit zijn van 1 Mythic Wonder Woman-kaart uit Hoofdstuk 1, 1 Legendary Wonder Woman-kaart uit Hoofdstuk 1 en/of 1 Super Heroes Wonder Woman-kaart uit Hoofdstuk 1.
24. DE WAARDEN VAN VERBORGEN-SNAPSHOTPUNTEN, IN AANMERKING KOMENDE KAARTEN EN REWARDS KUNNEN VERANDEREN IN OVEREENSTEMMING MET DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN.
REWARDPUNTEN VOOR HRO-VERZAMELINGEN
25. USPC kan Verborgen Snapshots gebruiken om te bepalen of Deelnemers in aanmerking komen voor Rewardpunten. Deelnemers die op het moment van de Verborgen Snapshot een complete verzameling kaarten uit een Hro-categorie hebben, samen met individuele kaarten uit de categorieën Mythic en Hro, komen in aanmerking. Een complete categorieverzameling is elke categorie in een verzameling waarvan alle kaarten zijn verzameld. Een paar voorbeelden (opm.: de volgende voorbeelden dienen uitsluitend ter illustratie):
Voorbeeld 1: Deelnemers komen in aanmerking voor Rewardpunten als ze op het moment van de Verborgen Snapshot 8/8 Legendary-kaarten uit Hybrid-verzamelingen bezitten.
Voorbeeld 2: Deelnemers komen in aanmerking voor Rewardpunten als ze op het moment van de Verborgen Snapshot 9/9 Common-kaarten uit een Digital-verzameling bezitten.
26. Kaarten uit de categorieën Hro en Mythic worden individueel geteld voor de bepaling of een Deelnemer in aanmerking komt voor Rewardpunten. Onderstaand volgt een voorbeeld. (opm.: het volgende voorbeeld dient uitsluitend ter illustratie):
Voorbeeld: Als een Deelnemer de totale Mythic-set van Hoofdstuk 1 Hybrid bij elkaar heeft, komt hij/zij in aanmerking voor Rewardpunten voor het verzamelen van de hele 3/3 set en daarnaast voor elke afzonderlijke kaart. Als de Deelnemer niet meer dan 2/3 van die set heeft verzameld, komt hij/zij alleen in aanmerking voor Rewardpunten voor die twee kaarten.
27. Als Deelnemers meer dan twee complete sets bezitten, komen ze in aanmerking voor Rewardpunten voor elke set, waarbij de beste kaarten van elke set worden geteld.
REWARDS
28. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor Rewards worden uiteengezet op het Hro-Platform of de socialmediakanalen van Hro, en/of gedeeld via e-mail. Deelnemers kunnen van tijd tot tijd Rewards ontvangen:
(a) op basis van hun totale Score (die hun positie op de Hro-Platformranglijst bepaalt);
(b) als ze een specifieke Hro-kaartverzameling compleet hebben (bijv.: de Deelnemer heeft alle Mythic-kaarten, alle Legendary-kaarten, of alle kaarten van de Batman Limited Edition);
of
(c) door Rewardpunten in te wisselen via het Hro-platform.
29. USPC verstrekt details betreffende de ‘sluitingsdatum’ die zal worden gehanteerd bij het bepalen van het al dan niet in aanmerking komen voor Rewards op basis van de totale score, positie op de ranglijst, eigendom van specifieke kaarten en Rewardpunten van Deelnemers.
30. Rewards kunnen bestaan uit Hro-kaarten, vellen ongesneden kaarten, ingelijste art, persoonlijke ervaringen of soortgelijke rewards.Voor Rewards is geen alternatief in contanten beschikbaar. De Rewards worden verstrekt binnen 30 werkdagen na de bevestiging van Hro dat je een Reward hebt verdiend.Als een Reward niet binnen 30 werkdagen kan worden verstrekt, krijgen Deelnemers bericht wanneer ze de Reward zullen ontvangen. Rewards zijn niet overdraagbaar en kunnen niet worden doorverkocht. USPC behoudt zich het recht voor om Rewards te vervangen door een alternatief met dezelfde of een hogere waarde (tenzij dit is verboden volgens de toepasselijke wetgeving). Tenzij schriftelijk anders toegezegd door USPC worden Rewards uitsluitend toegekend aan in aanmerking komende Deelnemers. Een in aanmerking komende Deelnemer kan echter afstand doen van het recht om een Reward te ontvangen.
KENNISGEVING
31. Voor alle Rewards geldt dat wordt geverifieerd of de ontvanger ervoor in aanmerking komt en of is voldaan aan deze Algemene Voorwaarden. Deelnemers krijgen bericht over Rewards van USPC of diens aangewezen vertegenwoordiger via het Hro-Platform, per e-mail of via officiële socialmediaplatformen van Hro. USPC kan van Reward-winnaars verlangen dat ze een toestemmingsformulier/aansprakelijkheidsverklaring/publiciteitsverklaring of andere toepasselijke documenten invullen, ondertekenen en terugzenden. Alle vereiste documenten moeten binnen 7 dagen na de op de documenten vermelde datum en tijd worden ingevuld en teruggestuurd aan USPC. Als een potentiële winnaar niet kan worden bereikt, als hij/zij is gediskwalificeerd of de vereiste formulieren niet op tijd ondertekent en terugstuurt, kan een andere winnaar worden gekozen uit de resterende in aanmerking komende inzendingen.
32. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de betaling van alle belastingen die kunnen voortvloeien uit deelname aan het Programma (tenzij dit onder toepasselijke wetgeving is verboden).
33. Deelnemers moeten zelf zorgen dat de aan hun Account gekoppelde contactgegevens steeds actueel zijn.
34. EEN DEELNEMER IS GEEN ONTVANGER VAN EEN REWARD TENZIJ EN TOTDAT USPC HEEFT GEVERIFIEERD OF DE DEELNEMER VOOR DE REWARD IN AANMERKING KOMT.
35. Behalve waar dat volgens de toepasselijke wetgeving is verboden, verklaar je door deel te nemen aan het Programma dat je ermee instemt dat USPC je achternaam en het gebied en land van je verblijfplaats publiceert als je een Reward ontvangt, tenzij je USPC laat weten dat je niet wilt dat USPC die gegevens openbaar maakt. Houd er rekening mee dat USPC desondanks verplicht is om, desgevraagd, de namen van alle ontvangers van Rewards in het VK door te geven aan de Advertising Standard Authority (of het lokale equivalent daarvan).
GEEN RELATIE
36. Het Programma wordt op geen enkele manier gesponsord, ondersteund of beheerd door en is op geen enkele manier gerelateerd aan Warner Bros. Entertainment, Inc. of DC.
IDENTITEIT
37. The United States Playing Card Company is een vennootschap gevestigd in Delaware in de Verenigde Staten, met hoofdkantoor te 300 Gap Way, Erlanger, KY 41018, Verenigde Staten.
CONTACT
38. Vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot het Programma moeten worden gericht aan USPC via het volgende e-mailadres: [email protected] of per post aan: The United States Playing Card Company, Attn: Hro Snapshot Rewards Program, 300 Gap Way, Erlanger, KY 41018. Inwoners van Spanje kunnen daarnaast telefonisch contact opnemen met USPC via nummer [nummer in te voegen].