• DC Unlock the Multiverse Chapter 4 is live! Visit our store to order.
Belgium: Hro Snapshot Rewards Terms and Conditions
HRO SNAPSHOT BELONINGSPROGRAMMA
ALGEMENE VOORWAARDEN (VK en EU (uitgezonderd Duitsland))
Laatst bijgewerkt op 1 december 2023
overzicht van het programma
1. Deze Algemene voorwaarden, samen met de Gebruiksvoorwaarden van Hro, die hierin zijn opgenomen door verwijzing, regelen uw deelname aan het Hro Snapshot Beloningsprogramma (het “Programma”). Als u een inwoner bent van het Verenigd Koninkrijk of van de Europese Unie en 18 jaar of ouder bent, dan komt u door het aanmaken van een geldige account ("Account") op het Hro Platform ("Hro Platform"), automatisch in aanmerking om te registreren als deelnemer ("Deelnemer") aan het Programma. Als u een inwoner bent van Duitsland, dan zijn deze Algemene Voorwaarden van het HRO Snapshot Beloningsprogramma niet op u van toepassing maar bent u onderworpen aan de specifieke versie voor Duitsland die u hier kunt raadplegen: [link invoegen]. De onderhavige Algemene Voorwaarden brengen geen wijzigingen of aanpassing mee van de Gebruiksvoorwaarden van Hro, waaronder maar niet beperkt tot de bepalingen inzake vergoeding, aansprakelijkheidsbeperking, toepasselijk recht, geschillenregeling en bindende arbitrage die daarin zijn opgenomen en zoals aangevuld door Bijlage 1.
2. Op het Hro Platform kan elke Deelnemer een "Score" verkrijgen (zoals hieronder nader beschreven) voor zijn collectie Hro-kaarten, waarmee de Deelnemer zich plaatst op verschillende leaderboards in overeenstemming met die Score. Het Programma is een beloningsprogramma georganiseerd door de United States Playing Card Company ("USPC") waarmee Deelnemers reward points of beloningspunten ("Beloningspunten") kunnen verdienen en mogelijk rewards ("Beloningen") kunnen ontvangen, zoals hieronder nader beschreven.
DEELNEMEN AAN HET PROGRAMMA
3. Om te registreren als Deelnemer aan het Programma, moet u een Account aanmaken, alle vereiste stappen doorlopen om KYC-verificatie en twee-factor authenticatie te activeren en minstens één storting doen op uw wallet. Er kan slechts één persoon per Account deelnemen en er kan maar één Account worden aangemaakt per e-mailadres, al hebben meerdere mensen toegang tot datzelfde e‑mailadres. De persoon die de gemachtigde accounthouder is van het bij de registratie opgegeven e-mailadres, wordt beschouwd als de Deelnemer.
4. USPC kan deze Algemene Voorwaarden redelijkerwijs van tijd tot tijd herzien en bijwerken om welbepaalde, geldige redenen, waaronder:
(a) wijzigingen in de wet;
(b) wijzigingen in de aard, de kenmerken en/of functionaliteit van het Hro Platform en het Programma ingevolge nieuwe technologieën;
(c) veiligheidskwesties; en/of
(d) veranderde omstandigheden buiten de redelijke controle van USPC.
5. Wanneer USPC wijzigingen aanbrengt, zal het u daar minstens dertig (30) dagen van tevoren van in kennis stellen (tenzij de wijziging nodig is door een wetswijziging of om veiligheidsredenen, in welk geval USPC zich genoodzaakt kan zien om de Algemene Voorwaarden op kortere termijn te wijzigen). Als u ingevolge de wijzigingen in de Algemene Voorwaarden, niet langer aan het Programma wenst deel te nemen, kunt u uw deelname aan het Programma beëindigen door ons hiervan in kennis te stellen op de adresgegevens die u vindt aan het einde van deze Algemene Voorwaarden, met inachtneming van een opzeggingstermijn van 30 dagen ("de Opzeggingstermijn"). Als u uw deelname aan het Programma opzegt overeenkomstig dit artikel, dan kunt u, tenzij wij anders met u overeenkomen, uw Beloningspunten gedurende de Opzeggingstermijn inwisselen voor beschikbare Beloningen; ongebruikte Beloningspunten vervallen evenwel bij het verstrijken van de Opzeggingstermijn.
6. Wie zich niet houdt aan deze Algemene Voorwaarden en aan de gebruiksvoorwaarden van HRO, kan door USPC van deelname aan het Programma worden uitgesloten.
7. USPC kan u elektronische berichten sturen conform de toepasselijke wetten en uw persoonsgegevens zullen worden gebruikt in overeenstemming met ons Privacybeleid dat hier beschikbaar is: https://app.hro.gg/privacy-policy.
8. Merk op dat het Programma uitsluitend bedoeld is voor huishoudelijk, privé- en niet-commercieel gebruik. Dit betekent dat u maar aan het Programma mag deelnemen als u een natuurlijke persoon bent die handelt voor doeleinden die geheel of hoofdzakelijk buiten zijn handels- bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen (een "Consument"). Door deel te nemen aan het Programma, verzekert u ons dat u handelt in de hoedanigheid van Consument en niet voor doeleinden die verband houden met uw werk, uw handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.
9. Om te weten hoe USPC de persoonsgegevens die worden verzameld in verband met de Account en/of dit Programma zal gebruiken, wordt de Deelnemer verwezen naar de Privacy Policy.
10. Elke Deelnemer is verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van zijn Account en wachtwoorden en voor het beperken van de toegang tot zijn apparaten en activiteit op zijn Account, en elke Deelnemer aanvaardt de aansprakelijkheid voor alle activiteiten die plaatsvinden vanaf zijn Account.
11. USPC behoudt zich het recht voor om het deelnamerecht te schorsen van elke Deelnemer die het Programma gebruikt of – in geval van schorsing – ervan verdacht wordt het Programma te hebben gebruikt:
(a) in strijd met deze Algemene Voorwaarden of om het even welke toepasselijke wetten, voorschriften of regels; of
(b) op een oneerlijke, frauduleuze of anderszins bedrieglijke manier.
12. Ingeval USPC dit recht uitoefent, erkent en aanvaardt u dat uw Beloningspunten ongeldig worden gemaakt en dat u niet meer in aanmerking komt om enige Beloningen te ontvangen. Naast de schorsing of stopzetting van het recht om deel te nemen aan het Programma, heeft USPC het recht om naar eigen goeddunken passende administratieve en/of gerechtelijke stappen te ondernemen.
WIJZIGING, SCHORSING OF BEËINDIGING VAN HET PROGRAMMA
13. USPC kan het Programma schorsen, wijzigen of beëindigen, in welk geval USPC u ten minste dertig (30) dagen van tevoren in kennis zal stellen (tenzij de schorsing , wijziging of beëindiging nodig is door een wetswijziging of om veiligheidsredenen, in welk geval USPC die termijn mogelijk zal moeten inkorten).
14. Als u ingevolge welke wijzigingen ook aan het Programma, niet langer aan het Programma wenst deel te nemen, kunt u uw deelname aan het Programma beëindigen door ons hiervan in kennis te stellen op de adresgegevens die u vindt aan het einde van deze Algemene Voorwaarden, met inachtneming van een opzeggingstermijn van 30 dagen ("de Opzeggingstermijn"). Als u uw deelname aan het Programma opzegt overeenkomstig dit artikel, dan kunt u, tenzij wij anders met u overeenkomen, uw Beloningspunten gedurende de Opzeggingstermijn inwisselen voor beschikbare Beloningen; ongebruikte Beloningspunten vervallen evenwel bij het verstrijken van de Opzeggingstermijn.
15. USPC zal proberen u ten minste dertig (30) dagen van tevoren in kennis te stellen (tenzij de schorsing, wijziging of beëindiging nodig is door een wetswijziging of om veiligheidsredenen, in welk geval USPC die termijn mogelijk zal moeten inkorten) van wezenlijke veranderingen in het Programma en/of de Algemene Voorwaarden via het in uw Account opgegeven e-mailadres. USPC zal ook een in het oog springend bericht plaatsen op het Hro Platform (bv. in-platform kennisgeving).
16. Als u ingevolge een materiële wijziging aan het Programma en/of deze Algemene Voorwaarden, niet langer aan het Programma wenst deel te nemen, kunt u uw deelname aan het Programma beëindigen door ons hiervan in kennis te stellen op de adresgegevens die u vindt aan het einde van deze Algemene Voorwaarden, met inachtneming van een opzeggingstermijn van 30 dagen ("de Opzeggingstermijn"). Als u uw deelname aan het Programma opzegt overeenkomstig dit artikel, dan kunt u, tenzij wij anders met u overeenkomen, uw Beloningspunten gedurende de Opzeggingstermijn inwisselen voor beschikbare Beloningen; ongebruikte Beloningspunten vervallen evenwel bij het verstrijken van de Opzeggingstermijn.
SCORES EN LEADERBOARD
17. De "Score" van elke Hro-kaart wordt bepaald door de zeldzaamheid van de kaart en door het muntnummer. Hoe groter de zeldzaamheid van een kaart, hoe hoger de Score van die kaart zal zijn. Hoe lager het muntnummer van een kaart, hoe hoger de Score van die kaart. Hieronder enkele voorbeelden (Let wel: de volgende voorbeelden zijn louter ter illustratie, de werkelijke Scores kunnen verschillen):
Voorbeeld 1: Deelnemer A heeft 1 Mythic tier-kaart (hoge zeldzaamheid). Deelnemer B heeft 1 Common tier-kaart (lage zeldzaamheid). Deelnemer A heeft een hogere Score dan Deelnemer B.
Voorbeeld 2: Deelnemer A heeft 1 Common-kaart met muntnummer A22000. Deelnemer B heeft 1 Common-kaart met muntnummer A500. Deelnemer B heeft een hogere Score dan Deelnemer A.
18. De Score van een kaart en de Score van een collectie hebben geen geldwaarde (Opmerking: de "collectie" van een Deelnemer bestaat uit alle kaarten van de Deelnemer op het Hro Platform). De Score kan door de Deelnemer niet worden geruild of ingewisseld voor geld. De Score verschijnt in de Account van elke Deelnemer en bepaalt zijn rangschikking op het Hro Platform Leaderboard (en andere Hro leaderboards).
19. USPC behoudt zich het recht voor om een Score ongeldig te verklaren en een Deelnemer van het Hro Platform Leaderboard te verwijderen als de Score op een onjuiste of bedrieglijke wijze werd verkregen of de Deelnemer anderszins inbreuk maakt op deze Algemene Voorwaarden of de Gebruiksvoorwaarden van Hro.
BELONINGSPUNTEN, QUESTS, BURNING EN CRAFTING
20. Quests stellen Deelnemers in staat om Beloningspunten te verzamelen door opdrachten uit te voeren zoals dagelijks inloggen, wekelijks/maandelijks gecumuleerd inloggen, verhandelen, scannen, een tier vervolledigen, een Hro-kaartencollectie vervolledigen, bepaalde tijd aan de top van een Hro Platform leaderboard blijven, kaartpaketten openen en bepaalde aankopen doen op het Hro Platform. De Deelnemers kunnen ook Beloningen ontvangen door kaarten digitaal te verbranden of "crafting"-recepten te volgen. Hieronder enkele voorbeelden (Let wel: deze voorbeelden zijn louter ter illustratie):
Voorbeeld 1: Deelnemers kunnen twee van hun Superior Ink tier-kaarten samen met 10.000 Beloningspunten inwisselen voor een in aanmerking komende Epic tier-Beloningskaart.
Voorbeeld 2: Deelnemers kunnen één van hun Epic tier-kaarten en één van hun Superior Ink tier-kaarten samen met 50.000 Beloningspunten inwisselen voor een in aanmerking komende Legendary tier-Beloningskaart.
21. Crafting recepten zijn vatbaar voor wijzigingen IN OVEREENSTEMMING MET DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN. De Deelnemers mogen de beloningspunten alleen gebruiken om ze in te wisselen voor BESCHIKBARE Beloningen en voor geen enkel ander doel. Beloningspunten mogen bijvoorbeeld niet worden gebruikt om kaarten op het Hro Platform te kopen.
22. Het Programma geeft Deelnemers de mogelijkheid om Beloningen en Beloningspunten te ontvangen via een onaangekondigd Snapshot promotiemechanisme ("Stealth Snapshot").
STEALTH SNAPSHOTS
23. USPC kan zich baseren op de specifieke Hro-kaarten die een Deelnemer in handen heeft om te bepalen of hij in aanmerking komt voor bepaalde Beloningen. Dit kan door gebruik van een puntensysteem waarbij punten worden toegekend voor het bezit van specifieke Hro-kaarten ("Eigendomspunten") of op basis van het bezit van een welbepaalde collectie Hro-kaarten. Stealth Snapshots worden niet aangekondigd en worden gemaakt op de door USPC bepaalde dag en tijdstip. Hieronder enkele voorbeelden (Let wel: deze voorbeelden zijn louter ter illustratie):
Voorbeeld 1: De Deelnemers krijgen 1 Eigendomspunt voor het bezit van een Common-kaart waarvan er 16.000 in omloop zijn, 10 Eigendomspunten voor een Uncommon-kaart met een oplage van 1.700, 30 Eigendomspunten voor een Epic-kaart met een oplage van 600, en 120 Eigendomspunten voor een Legendary-kaart met een oplage van 150. De Deelnemers komen in aanmerking voor een Beloning per 50 Eigendomspunten die ze hebben verzameld op het ogenblik van de Stealth Snapshot.
Voorbeeld 2: De Deelnemers kunnen verschillende soorten Beloningen krijgen als ze op het ogenblik van de Stealth Snapshot één Chapter 1 Mythic Wonder Woman-kaart, één Chapter 1 Legendary Wonder Woman-kaart en/of één Chapter 1 Super Heroes Wonder Woman-kaart hebben.
24. DE AAN STEALTH SNAPSHOT TOEGEKENDE PUNTEN, RECHTGEVENDE KAARTEN EN BELONINGEN KUNNEN GEWIJZIGD WORDEN IN OVEREENSTEMMING MET DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN.
HRO COLLECTIE BELONINGSPUNTEN
25. USPC kan onaangekondigde Snapshots gebruiken om te bepalen of Deelnemers in aanmerking komen voor Beloningspunten. Deelnemers die op het ogenblik van de Stealth Snapshot een collectie hebben met een volledige tier, naast individuele Mythic-tier en Hro-tier kaarten, komen in aanmerking. Een complete tier collectie is een tier binnen een collectie waarvan alle kaarten zijn verzameld. Hieronder enkele voorbeelden (Let wel: deze voorbeelden zijn louter ter illustratie):
Voorbeeld 1: Deelnemers komen in aanmerking voor Beloningspunten als ze, op het ogenblik van de Stealth Snapshot, 8/8 Legendary-kaarten uit hybride collecties bezitten.
Voorbeeld 2: Deelnemers komen in aanmerking voor Beloningspunten als ze, op het ogenblik van de Stealth Snapshot, 9/9 Common-kaarten van een digitale collectie bezitten.
26. Hro-tier en Mythic-tier kaarten worden afzonderlijk geteld om te bepalen of een Deelnemer in aanmerking komt voor Beloningspunten. Hieronder een voorbeeld. (Let wel: dit voorbeeld is louter ter illustratie):
Voorbeeld: Als een Deelnemer de Mythic set voor het hybride Chapter 1 voltooit, zou hij Beloningspunten kunnen krijgen voor het voltooien van de 3/3 set en voor elke kaart afzonderlijk. Als de Deelnemer slechts 2/3 van die set heeft verzameld, komt hij alleen in aanmerking voor Beloningspunten voor die twee kaarten.
27. Als Deelnemers meer dan twee complete sets hebben, komen ze in aanmerking voor Beloningspunten voor elk daarvan, waarbij voor elke set de beste kaarten worden geteld.
BELONINGEN (REWARDS)
28. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor Beloningen worden uiteengezet op het Hro Platform, op de socialemediakanalen van Hro en/of worden gedeeld via e-mail. De Deelnemers kunnen van tijd tot tijd Beloningen ontvangen:
(a) op basis van hun totaalscore (die hun positie op het Hro Platform Leaderboard bepaalt);
(b) als ze een welbepaalde Hro-kaartcollectie volledig hebben verzameld (bv. de Deelnemer heeft alle Mythic-kaarten, alle Legendary-kaarten of alle Batman Limited Edition-kaarten verzameld); of
(c) door Beloningspunten in te wisselen via het Hro Platform.
29. USPC zal details geven over de "afsluitingsdatum" die wordt toegepast om te bepalen welke Deelnemers in aanmerking komen voor Beloningen op basis van hun totaalscore, hun positie op het leaderboard, bezit van bijzondere kaarten en Beloningspunten.
30. Beloningen kunnen bestaan uit Hro-kaarten, ongesneden kaartvellen, ingelijste kunst, persoonlijke ervaringen of andere vergelijkbare beloningen.Er zijn geen cash alternatieven voor de Beloningen. De Beloningen worden uitgereikt binnen 30 werkdagen na bevestiging door Hro dat u een Beloning hebt verdiend. Als een Beloning niet kan worden bezorgd binnen 30 werkdagen, zullen de Deelnemers in kennis worden gesteld van het ogenblik waarop zij de Beloning zullen ontvangen. Beloningen zijn niet overdraagbaar en kunnen niet worden doorverkocht. USPC behoudt zich het recht voor om een Beloning te vervangen door een andere van gelijke of grotere waarde (tenzij verboden door de toepasselijke wetgeving). Tenzij schriftelijk anders overeengekomen met USPC, zal de Beloning enkel worden uitgereikt aan de in aanmerking komende Deelnemer; een in aanmerking komende Deelnemer kan evenwel afstand doen van zijn recht om de Beloning te ontvangen.
KENNISGEVING:
31. Toekenning van de Beloningen is afhankelijk van bevestiging dat een Deelnemer ervoor in aanmerking komt en naleving van deze Algemene Voorwaarden. Deelnemers zullen door USPC of zijn aangestelde vertegenwoordiger in kennis worden gesteld van Beloningen via het Hro Platform, een e-mail of officiële socialemediaplatforms van Hro. USPC kan de winnaars van Beloningen vragen om een toestemmingsformulier/ aansprakelijkheidsvrijwaring /vrijgave voor publiciteit en andere toepasselijke documenten in te vullen, te ondertekenen en terug te sturen. Alle vereiste documenten moeten worden ingevuld en teruggestuurd naar USPC binnen 7 dagen na de op de documenten vermelde datum en tijdstip. Als een potentiële winnaar onbereikbaar is, hij van deelname wordt uitgesloten of niet tijdig de vereiste formulieren invult en terugstuurt, kan een andere winnaar worden gekozen uit de overige in aanmerking komende deelnemers.
32. Alle belastingen die kunnen voortvloeien uit deelname aan het Programma (tenzij verboden volgens de toepasselijke wetgeving) zijn ten laste van de Deelnemers.
33. De Deelnemers zijn verantwoordelijk voor het up to date houden van de aan hun Account verbonden contactgegevens.
34. EEN DEELNEMER IS GEEN ONTVANGER VAN EEN BELONING ZOLANG USPC NIET HEEFT GECONTROLEERD DAT HIJ DAARVOOR IN AANMERKING KOMT.
35. Tenzij verboden door de toepasselijke wetgeving, geeft u door uw deelname aan het Programma, toestemming aan USPC om uw familienaam, woonplaats en land van verblijf bekend te maken als u een Beloning ontvangt, tenzij u aan USPC te kennen geeft dat u niet wilt dat het deze gegevens bekendmaakt. We merken evenwel op dat USPC de namen van alle ontvangers van Beloningen in het VK verplicht zal moeten doorgeven aan de Advertising Standard Authority (of lokaal equivalent) indien dit gevraagd wordt.
GEEN BANDEN
36. Het Programma wordt op geen enkele wijze gesponsord, ondersteund of beheerd door, noch is het op enige wijze verbonden met Warner Bros. Entertainment, Inc. of DC.
IDENTITEIT
37. The United States Playing Card Company is een vennootschap gevestigd te Delaware, VS, met hoofdzetel te 300 Gap Way, Erlanger, KY 41018, Verenigde Staten.
CONTACT
38. Vragen, opmerkingen of klachten over het Programma kunnen worden gericht aan USPC op het volgende e-mailadres: [email protected] of postadres: United States Playing Card Company, t.a.v. Hro Snapshot Rewards Program, 300 Gap Way, Erlanger, KY 41018. Als u een inwoner bent van Spanje, kunt u ook telefonisch contact opnemen met USPC op het nummer [nummer invullen].